( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องน้ำโรงล้อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จด.1จ./064/63
 
            
            ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
             ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องน้ำโรงล้อ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
             เงินงบประมาณโครงการ ๔๙๘,๖๕๔.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)
             ราคากลาง ๔๙๘,๖๕๔.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)
            ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
            ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
            ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
            ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
            ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
            ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
            ๒.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
            ๒.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธฺ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
            
            ๒.๙ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
            ๒.๑๐ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามรายละเอียดเงื่อนไขด้านเทคนิคในการว่าจ้างฯ (TOR) ทุกประการ
            ๓. หลักฐานการเสนอราคา
             ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
             ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
             (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
             (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
             (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
             (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
             (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
             (๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
             (๔.๑) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐ จากกรมสรรพากร
             (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
             ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
             (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
             (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
             (๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
             (๓.๑) เอกสารเพิ่มเติม ที่ให้แนบซึ่งระบุไว้ในเงื่อนไขรายละเอียดทางด้านเทคนิค (หัวข้อคุณลักษณะเพื่อประกอบการพิจารณา)
             (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
            ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
             รายละเอียดตามเอกสารแนบ
            ๕. ระยะเวลาดำเนินการ
             กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานจากผู้ว่าจ้าง
            ๖. การทำสัญญาจ้าง
             ผู้ชนะ เฉพาะเจาะจง จะต้องทำสัญญาจ้างกับรฟท.ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ เฉพาะเจาะจง ได้ ให้รฟท.ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
             ๖.๑ เงินสด
             ๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่รฟท. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการ
             ๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ
             ๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน
             ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
             หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
            ๗. อัตราค่าปรับ
             ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน ของผลสำเร็จทั้งหมดพร้อมกัน
            ๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
             ผู้ชนะการ เฉพาะเจาะจง ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
            
            

      

ราคากลาง 498,654.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางสาววรมล เจิมปี )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
05/10/2563 9:12:06