( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เช่าตู้สำนักงานชั่วคราว ระยะเวลา 1 ปี (จำนวน 4 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จด.1จ/068/63
 
            ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ เช่าตู้สำนักงานชั่วคราวระยะเวลา ๑ ปี (จำนวน ๔ ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

      เช่าตู้สำนักงานชั่วคราว ระยะเวลา 1 ปี (จำนวน 4 ตู้) ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ

ราคากลาง 385,200.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
      ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
      ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
      ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
      สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
      ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
      หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้ง
      งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ
      ของนิติบุคคลนั้นด้วย
      ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
      บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      ๗. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพให้เช่าดังกล่าว
      ๘. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
      ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธฺ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๙. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามรายละเอียดเงื่อนไขด้านเทคนิคในการว่าจ้างฯ (TOR) ทุกประการ
      
      

            กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง

ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ภักดี กลํ่าศิริ
( นายภักดี กลํ่าศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายภูริ ไก่แก้ว )
พนักงานพัสดุ 6
22/09/2563 16:51:22