( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง การพิจารณาผู้ผ่านด้านเทคนิค ตามประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ ที่สถานีชุมทางบ้านภาชี จังหวัดอยุธยา
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ บส.61/5964/2563
 
            ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินเชิงธุรกิจ ที่สถานีชุมทางบ้านภาชี จังหวัดอยุธยา ตามประกาศเชิญชวนเลขที่ รฟ.บส.1000/1074/2563 ฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นั้น
            คณะกรรมการพิจารณาด้านเทคนิคและเปิดซองพิจารณาเสนอผลตอบแทนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียม ตามคำสั่งเฉพาะที่ บส.4850/2563 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้พิจารณาแล้ว ปรากฎว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาด้านเทคนิคแต่อย่างใด
            
            
            
            ประกาศ การพิจารณาผู้ผ่านด้านเทคนิค ตามประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ ที่สถานีชุมทางบ้านภาชี จังหวัดอยุธยา
            https://drive.google.com/file/d/1jmv0UhXECQoWweb1MzI0XtEnUwBVz3Zp/view?usp=sharing
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายชูชาติ เวรุนัต
( นายชูชาติ เวรุนัต )
หัวหน้ากองจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประธานกรรมการพิจารณาด้านเทคนิคและเปิดซองพิจารณาเสนอผลตอบแทนค่าเช่า และค่าธรรมเนียม


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
22/09/2563 10:29:24