( สำเนา )

ประกาศฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าธรรมเนียมและค่าเช่า พื้นที่บางส่วนในย่านกองเก็บสินค้า (Container Yard :CY) และอาคารประกอบ ที่สถานีท่าพระ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ดร.1000/1113/2563
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะให้เช่าพื้นที่บางส่วนในย่านกองเก็บสินค้า (Container Yard :CY) และอาคารประกอบ ที่สถานีท่าพระ มีกำหนด 3 ปี แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 แปลง ด้วยวิธีเสนอราคาแต่ละแปลงแยกจากกัน ซึ่งผู้เสนอแต่ละราย สามารถเลือกเสนอราคาแปลงใดแปลงหนึ่ง
            ได้เพียง 1 แปลงเท่านั้น ผู้ที่ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่า โดยผู้ประสงค์จะยื่นเสนอราคา ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
            1.คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา
             1.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพหรือประสบการณ์ในการประกอบการขนส่งตู้สินค้า หรือบริหารย่านขนส่งตู้สินค้า หรือสถานีบริการตู้สินค้า หรือท่าเรือ อย่างหนึ่งอย่างใด และมี วัตถุที่ประสงค์ ที่สามารถดำเนินกิจการตามประกาศเชิญชวนฯ นี้ได้
             1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างเลิกกิจการ หรือถูกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งศาล
             1.3 เป็นผู้ไม่เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดราคาหรือยื่นเสนอราคาจนถูกริบหลักประกันซอง ไม่เคยปฏิบัติผิดสัญญาจนถูกบอกเลิกสัญญาจากการรถไฟฯ ไม่เคยเป็นผู้ละทิ้งงานในหน่วยงานของรัฐ
             1.4 ไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ตามบทนิยามในเอกสารแนบท้ายประกาศ 1
             2. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องนำมายื่น
             2.1 สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ฉบับที่
            นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นเสนอราคา ที่ระบุชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน อำนาจความรับผิดชอบ จำนวนและชื่อกรรมการ ทุนจดทะเบียน วัตถุที่ประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
            2.2 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาคำขอจดทะเบียน
            (ภ.พ.01) รวมทั้งสำเนาคำขอเปลี่ยนแปลง (ภ.พ.09) หากมี ฉบับที่เจ้าหน้าที่สรรพากรรับรองไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นเสนอราคา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
            2.3 กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลได้ตามกฎหมายไม่ได้เข้า
            ยื่นซองเสนอราคาด้วยตนเอง จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ทำการแทน โดยมีข้อความตามตัวอย่างที่
            การรถไฟฯ กำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจที่รับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งหนังสือมอบอำนาจจะต้องปิดอากรแสตมป์
            ตามกฎหมายด้วย
            2.4 หนังสือรับรองตนว่าไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาตามข้อ 1 โดยใช้ แบบพิมพ์ของการรถไฟฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 3
            2.5 หลักประกันซองตามข้อ 4.3
             2.6 ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอำนาจที่มายื่นซองเสนอราคา ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับตัวจริงต่อคณะกรรมการฯ
             เอกสารหลักฐานตามข้อ 2.1 – 2.6 ให้ยื่นเสนอพร้อมซองเสนอราคา โดยให้แยกยื่นต่างหากจากซองเสนอราคา
            3. วัตถุประสงค์และลักษณะการเช่า
            3.1 การรถไฟฯ ให้เช่าพื้นที่บางส่วนในย่านกองเก็บสินค้า (Container Yard :CY) และอาคารประกอบ ที่สถานีท่าพระ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 แปลงดังนี้
            แปลงที่ 1 ประกอบไปด้วย
            - พื้นที่กองเก็บสินค้าแปลง A ขนาดพื้นที่ 8,200.50 ตารางเมตร
            - อาคารสำนักงาน ขนาดพื้นที่ 350.96 ตารางเมตร
            - อาคารด่านชั่งจำนวน 4 ช่อง ขนาดพื้นที่ 541.75 ตารางเมตร
            แปลงที่ 2 พื้นที่กองเก็บสินค้าแปลง B ขนาดพื้นที่ 8,200.50 ตารางเมตร
            แปลงที่ 3 พื้นที่กองเก็บสินค้าแปลง C ขนาดพื้นที่ 8,200.50 ตารางเมตร
            แปลงที่ 4 พื้นที่กองเก็บสินค้าแปลง D ขนาดพื้นที่ 8,200.50 ตารางเมตร
            รูปแบบแสดงขนาดและที่ตั้งของพื้นที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 4
            3.2 วัตถุประสงค์การเช่าพื้นที่กองเก็บสินค้าแปลง A B C และ D เพื่อใช้กองเก็บสินค้า หรือดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าด้วยระบบคอนเทนเนอร์เท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้มีอาคาร สิ่งปลูกสร้างในลักษณะตรึงติดถาวรที่จะต้องลงเสาเข็มหรือฐานรากใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับอาคารต่าง ๆ ที่อยู่ในแปลงที่ 1 ให้ใช้ประโยชน์เฉพาะเพื่อกิจการของผู้ได้รับสิทธิการเช่าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่อาคารเพื่อ หาประโยชน์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทั้งสิ้น ยกเว้นได้รับอนุญาตจากการรถไฟฯ
            3.3 อายุสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี
            3.4 การชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าเช่าหลังจากที่การรถไฟฯ ประกาศให้เป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่า
            3.4.1 ผู้ที่ได้รับสิทธิการเช่าในแปลงที่ 1 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเช่า (ชำระ ครั้งเดียว) และชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน เป็นเงินตามจำนวนที่เสนอราคาไว้ตามข้อ 4.2 กับค่าภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างอีกโสดหนึ่ง ซึ่งในส่วนของค่าเช่ารายเดือน จะถูกปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของค่าเช่าครั้งหลังสุดทุกปีตลอดอายุสัญญาเช่า
            3.4.2 ผู้ที่ได้รับสิทธิการเช่าในแปลงที่ 2 แปลงที่ 3 หรือแปลงที่ 4 ต้องชำระค่าเช่า เป็นรายเดือน เป็นเงินตามจำนวนที่เสนอราคาไว้ตามข้อ 4.2 กับค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีกโสดหนึ่ง (ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเช่า) โดยที่ค่าเช่ารายเดือนตามข้อนี้ จะถูกปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของค่าเช่า ครั้งหลังสุดทุกปีตลอดอายุสัญญาเช่า
            4. เงื่อนไขการยื่นเสนอราคาและการทำสัญญา
            4.1 ผู้เสนอราคา สามารถเลือกเสนอราคาแปลงใดแปลงหนึ่งได้เพียง 1 แปลงเท่านั้น ซึ่งแต่ละแปลงมีค่าธรรมเนียมการเช่าและราคาค่าเช่ารายเดือนขั้นต่ำ ไม่รวมค่าภาษีฯ ดังนี้
            แปลงที่ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ต้องเสนอ
            (ชำระครั้งเดียว) ค่าเช่าขั้นต่ำที่ต้องเสนอ
            (ราคาต่อเดือน)
            1. พื้นที่กองเก็บสินค้าแปลง A พร้อมอาคารสำนักงานและอาคารด่านชั่ง 551,786.00 บาท 29,858.00 บาท
            2. พื้นที่กองเก็บสินค้าแปลง B ไม่มีค่าธรรมเนียม 19,135.00 บาท
            3. พื้นที่กองเก็บสินค้าแปลง C ไม่มีค่าธรรมเนียม 19,135.00 บาท
            4. พื้นที่กองเก็บสินค้าแปลง D ไม่มีค่าธรรมเนียม 19,135.00 บาท
            
            4.2 ผู้ที่ยื่นเสนอราคาแปลงที่ 1 ต้องเสนอราคาทั้งค่าธรรมเนียมการเช่าและค่าเช่ารายเดือน พร้อมกรอกผลรวมของค่าธรรมเนียมการเช่าและค่าเช่ารายเดือนไว้ด้วย สำหรับผู้ยื่นเสนอราคาแปลงที่ 2 แปลงที่ 3 หรือแปลงที่ 4 ให้เสนอเฉพาะราคาค่าเช่ารายเดือนเพียงอย่างเดียว โดยเสนอเป็นเงินจำนวนไม่น้อยกว่าราคาที่กำหนดตามข้อ 4.1 เป็นจำนวนเต็มไม่มีเศษสตางค์และไม่รวมค่าภาษีฯ และให้กรอกราคาที่เสนอ ลงในใบเสนอราคาตามแบบพิมพ์ของการรถไฟฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 5 พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจและประทับตรา (ถ้ามี) รับรองไว้ท้ายใบเสนอราคา ทั้งนี้ ให้เลือกเสนอราคาแปลงใดแปลงหนึ่ง ได้เพียง 1 แปลงเท่านั้น ส่วนแปลงใดที่ไม่เสนอราคาให้เว้นว่างไว้ แล้วบรรจุใบเสนอราคาลงในซองของ การรถไฟฯ ปิดผนึกพร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจและประทับตรา (ถ้ามี) ที่รอยผนึกด้านหลังซอง ทั้งนี้ หากผู้เสนราคารายใด เสนอราคามากกว่า 1 แปลง จะไม่ได้รับการพิจารณา
            สำหรับเอกสารหลักฐาน อื่น ๆ ตามข้อ 2.1 – 2.6 ให้แนบต่างหาก ห้ามนำบรรจุในซองเสนอราคา เพื่อที่คณะกรรมการฯ จะได้ตรวจสอบในชั้นต้น หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าซองหรือใบเสนอราคา ไม่สมบูรณ์ จะไม่ได้รับการพิจารณา
            4.3 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเสนอราคา เป็นจำนวนเงิน 179,148.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
            4.3.1 เงินสด
            4.3.2 เช็คที่ธนาคารซึ่งมีที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเซ็นสั่งจ่ายให้
            การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
            4.3.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ โดยมีข้อความตามตัวอย่างที่การรถไฟฯ กำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 6
            4.3.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรของการรถไฟแห่งประเทศไทย
            4.3.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคาร
            แห่งประเทศไทย โดยมีข้อความตามตัวอย่างที่การรถไฟฯ กำหนดเช่นเดียวกับข้อ 4.3.3
            หลักประกันในข้อนี้ การรถไฟฯ จะคืนให้ผู้ยื่นซองโดยเร็ว หลังจากวันประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคาอย่างเป็นทางการแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นเสนอราคารายที่เสนอราคาสูงสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้
            มีการทำสัญญาและดำเนินการภายในกำหนดแล้ว หรือเมื่อผู้ยื่นเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
            การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
            
            4.4 เมื่อยื่นซองเสนอราคาตามประกาศฯ นี้ และเจ้าหน้าที่ได้รับซองไว้แล้ว ผู้ยื่นซองเสนอราคาจะขอยกเลิกเพิกถอนซองคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากยกเลิกเพิกถอนซองคืน การรถไฟฯ จะริบหลักประกันซองเสียทั้งสิ้น
            4.5 เมื่อการรถไฟฯ ตกลงรับให้ผู้ยื่นเสนอราคารายใดเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าแล้ว ผู้ได้รับสิทธิการเช่าจะต้องทำสัญญาเช่าพื้นที่ตามแบบของการรถไฟฯ ภายในกำหนด 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากการรถไฟฯ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการเช่า (กรณีได้รับสิทธิการเช่าในแปลงที่ 1) และค่าเช่าเดือนแรก ตามราคาที่ผู้เช่าเสนอพร้อมค่าภาษีฯ หากผู้ได้รับสิทธิการเช่าไม่ไปทำสัญญาภายในกำหนด การรถไฟฯ จะยกเลิกสิทธิการเช่าและจะริบหลักประกันซองเสียทั้งสิ้น
            หากปรากฏว่าในพื้นที่เช่ามีผู้บุกรุกหรือรุกล้ำหรือมีผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อยู่ก่อนที่จะ ลงนามสัญญาเช่า ให้ถือว่าเป็นภาระของผู้ได้รับสิทธิต้องดำเนินการจัดการให้ผู้บุกรุกหรือรุกล้ำหรือผู้ที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ออกจากพื้นที่เอง โดยจะยกเอาเหตุดังกล่าวมาเป็นข้อขัดข้องในการลงนามสัญญาเช่ามิได้
            4.6 ในวันทำสัญญา ต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นเงินเท่ากับค่าเช่ารวมภาษีฯ 6 เดือน โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
            4.6.1 เงินสด
            4.6.2 เช็คที่ธนาคารซึ่งมีที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเซ็นสั่งจ่ายให้
            การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
            4.6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ โดยมีข้อความตามตัวอย่าง
            ที่การรถไฟฯ กำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 7
            4.6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรของการรถไฟแห่งประเทศไทย
            4.6.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีข้อความตามตัวอย่างที่การรถไฟฯ กำหนดเช่นเดียวกับข้อ 4.6.3
            4.7 กรณีผู้ยื่นเสนอราคารายใดไม่ไปทำสัญญาภายในกำหนด หรือทำสัญญาแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ การรถไฟฯ จะริบหลักประกันซองหรือริบเงินค่าเช่าล่วงหน้าและหลักประกันสัญญาที่ได้วางไว้แล้วแต่กรณีทันที นอกจากนั้นถ้าการรถไฟฯ ต้องให้ผู้อื่นเช่าหรือทำเอง และต้องเสียรายได้อันพึงจะได้รับจากค่าเช่าไปเท่าใด การรถไฟฯ มีสิทธิจะเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมจากผู้ยื่นเสนอราคารายนั้นได้อีก โสดหนึ่ง และจะถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานอีกด้วย หากการรถไฟฯ วินิจฉัยสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน จะระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของการรถไฟฯ และรายงานให้กระทรวงคมนาคมทราบ
            5. เงื่อนไขสัญญา
            รายละเอียดเงื่อนไขสัญญาเป็นไปตามร่างสัญญาฯ ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 8
            6. หลักเกณฑ์การพิจารณา
            6.1 พื้นที่แปลงที่ 1 จะใช้ผลรวมของราคาค่าธรรมเนียมการเช่าและราคาค่าเช่ารายเดือน เป็นเกณฑ์การพิจารณา โดยผู้ที่เสนอราคาค่าธรรมเนียมรวมกับราคาค่าเช่ารายเดือนเป็นเงินจำนวนสูงสุด จะได้เป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่า แต่หากมีผลรวมของผู้เสนอราคาสูงสุดเท่ากันมากกว่า 1 ราย รายที่เสนอราคาค่าเช่ารายเดือนสูงกว่าจะเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่า แต่หากผู้ที่เสนอราคาสูงสุด เสนอราคาเท่ากันทั้งค่าธรรมเนียม การเช่าและค่าเช่ารายเดือน การรถไฟฯ จะให้มีการเสนอราคาใหม่เฉพาะรายที่เสนอราคาสูงสุดเท่ากันดังกล่าว จนกว่าจะได้ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดเพียงรายเดียว
            
            
            6.2 พื้นที่แปลงที่ 2 แปลงที่ 3 และแปลงที่ 4 จะใช้ราคาค่าเช่ารายเดือนสูงสุดเป็นเกณฑ์ การพิจารณา โดยผู้ที่เสนอราคาค่าเช่ารายเดือนสูงสุดในแต่ละแปลง จะเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าในแปลงที่ได้เสนอราคาสูงสุดนั้น แต่หากปรากฏว่าแปลงใดมีผู้เสนอราคาค่าเช่ารายเดือนสูงสุดเป็นเงินจำนวนเงินเท่ากันมากกว่า 1 ราย การรถไฟฯ จะให้มีการเสนอราคาใหม่เฉพาะรายที่เสนอราคาสูงสุดเท่ากันดังกล่าว จนกว่าจะได้ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดในแต่ละแปลงเพียงรายเดียว
            6.3 การเสนอราคาใหม่กรณีที่มีผู้เสนอราคาเท่ากันตามข้อ 6.1 และ 6.2 จะดำเนินการทันทีหลังจากที่เปิดซองเสนอราคาแล้วปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาเท่ากัน โดยจะใช้วิธีให้เขียนราคาใหม่ลงใน ใบเสนอราคาแล้วบรรจุลงในซองเช่นเดียวกับการเสนอราคาครั้งแรก โดยที่ราคาที่เสนอใหม่จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาเดิม
            7. การสงวนสิทธิของการรถไฟฯ
            7.1 การรถไฟฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะรับหรือไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดหรือทั้งหมดเลยก็ได้ หรือจะยกเลิกการประกาศเชิญชวนฯ นี้เสียก็ได้ และสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขของประกาศเชิญชวนฯ นี้ได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล โดยที่ผู้ยื่นเสนอราคาไม่อาจปฏิเสธการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น และผู้ยื่นเสนอราคาไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านและเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากการรถไฟฯ ด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ แล้วแต่ประโยชน์ของการรถไฟฯ เป็นสำคัญ
            7.2 การรถไฟฯ สงวนสิทธิในการเรียกผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งหรือหลายราย เข้ามาเจรจาต่อรองเพื่อพิจารณาให้สิทธิการเช่าแทน หากปรากฏว่าผู้ที่ได้รับสิทธิการเช่ารายใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศเชิญชวนฉบับนี้
            7.3 การรถไฟฯ สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินรถ การเพิ่มหรือลดขบวนรถ หรือยกเลิกขบวนรถ หรือเปลี่ยนแปลงต้นทาง – ปลายทางขบวนรถ หรือกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการรถไฟฯ โดยถือว่าการรถไฟฯ ไม่ผิดสัญญา และผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากการรถไฟฯ ด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น
            7.4 การรถไฟฯ สงวนสิทธิที่จะนำพื้นที่อื่นในบริเวณใกล้เคียงกันไปจัดประโยชน์
            ในลักษณะเดียวกันหรือลักษณะอื่น เพื่อประโยชน์สูงสุดของการรถไฟฯ โดยถือว่าการรถไฟฯ ไม่ผิดสัญญา
            และผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากการรถไฟฯ ด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น
            8. กำหนดจำหน่ายซองเสนอราคา ชี้แจงรายละเอียด และยื่นซองเสนอราคา
            8.1 ผู้ประสงค์ซื้อซองเสนอราคาสามารถซื้อได้ในราคาชุดละ 105,000.00 บาท ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 7,350.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,350.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น สองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้ดำเนินการได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้.-
             8.1.1 ซื้อซองได้ที่งานการเช่าและบริหารสัญญา กองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ (ห้อง 103/1) ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563 ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
             8.1.2 ชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเกษม ชื่อบัญชี “การรถไฟแห่งประเทศไทย” หมายเลขบัญชี 032 – 6005 – 471 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563 เมื่อชำระเงินแล้ว ให้ส่งสำเนาใบนำฝากเงินหรือหลักฐานการชำระเงิน มาทางโทรสารหมายเลข 02–6218701 ต่อ 5228 หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ development.oper@railway.co.th
            
             การซื้อซองเสนอราคาโดยวิธีชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคารตามข้อนี้ จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยยึดถือวันและเวลาที่ปรากฏในสำเนาใบนำฝากเงินหรือหลักฐานการชำระเงินเป็นสำคัญ และให้ถือเป็นภาระหน้าที่ของผู้ซื้อซองเอง ที่จะต้องจัดส่งสำเนาใบนำฝากเงินหรือหลักฐานการชำระเงิน กับแจ้งให้งานการเช่าและบริหารสัญญา ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 2204841 หรือ 02 - 2204842 รับทราบโดยเร็ว เพื่อติดต่อขอรับ ซองเสนอราคาต่อไป
            เอกสารที่จำหน่ายแล้ว การรถไฟฯ ไม่คืนเงินให้ ทุกกรณี
            8.2 กำหนดชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์จะยื่นเสนอราคาในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีรถไฟท่าพระ หากผู้ประสงค์จะยื่นเสนอราคา ไม่ไปรับฟังคำชี้แจง จะถือเป็นเหตุกล่าวอ้างไม่รับรู้รายละเอียดของการแข่งขันเสนอราคาครั้งนี้ไม่ได้
            8.3 กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
            ถึงเวลา 10.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย หากเกินเวลาที่กำหนดไว้แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด โดยใช้นาฬิกาของสถานที่ยื่นซองเสนอราคาเป็นสำคัญ และจะทำการเปิดซองเสนอราคาในวันและสถานที่เดียวกัน เวลา 10.30 น.
            ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานการเช่าและบริหารสัญญา กองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 – 2220 - 4841 และ 02 - 220 - 4842 ได้ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายภูริต ยุทธิวัฒน์ )
พดร.6
21/09/2563 10:16:11