( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างซ่อม Stator Re - Coil ด้าน Main สำหรับ Traction Alternator Model 5GMG200 ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA.จำนวน 6 ลูก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จด.2ค./221/63
 
            ด้วยสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

      ว่าจ้างซ่อม Stator Re - Coil ด้าน Main สำหรับ Traction Alternator Model 5GMG200 ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA.จำนวน 6 ลูก

ราคาประเมิน 2,874,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      1. มีความสามารถตามกฎหมาย
      2.    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      3.    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      4.    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
      5.    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      6.    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      7.    เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
      8.    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้
      9.    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธฺ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      10.   ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ
      11.   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
      12.   ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามรายละเอียดเงื่อนไขด้านเทคนิคในการว่าจ้างฯ (TOR) ทุกประการ
      13.   ต้องแนบเอกสารรับรองการเป็นวิศวกรผู้ควบคุมโรงงานตั้งแต่ชั้นภาคีขึ้นไป
      14.   ต้องมีเอกสารประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)
      
      

            กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00  น.ถึง 16.00 น. ณ สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ณัชพล ภู่เต็ง
( นายณัชพล ภู่เต็ง )
หัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวรากร กุศลกู้เกียรติ )
พนักงานพัสดุ 5
18/09/2563 16:50:51