( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริการสินค้า
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าร้านจำหน่ายอาหารหรือร้านสะดวกซื้อ และบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารพื้นที่ด้านหลังหน้าตึกอาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง(ไอซีดี)ลาดกระบัง ระยะเวลา 5 ปี
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.สค.3320/71/2563
 
            ลักษณะการให้เช่า ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารหรือร้านสะดวกซื้อ พื้นที่โดยรอบอาคาร และพื้นที่เปิดทางเข้า-ออก รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,136 ตารางเมตร
             แนบท้ายประกาศ
            
            กำหนดการจำหน่ายแบบสอบราคา ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ราคาชุดละ
             1,000.-บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ห้องการเงิน งานกำกับสัญญาและร่วมทุน กองปฏิบัติการไอซีดีลาดกระบัง ฝ่ายบริการสินค้า
             ชั้น 2 (ห้อง 209) อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่
             33/4 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
            
            กำหนดชี้แจงและดูสถานที่ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ห้องประชุม 2 ชั้น 2(ห้อง 201) อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง
             (ไอซีดี) ลาดกระบัง ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย
            
            กำหนดวันยื่นซองเสนอราคา วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 - 10.50 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 (ห้อง 201) อาคารเดียวกัน
            
            กำหนดวันเปิดซองเสนอราคา วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 (ห้อง 201) อาคารเดียวกัน
            
            ราคากลาง เดือนละ 99,200 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
            
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่งานกำกับสัญญาและร่วมทุน กองปฏิบัติการไอซีดีลาดกระบัง ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทยชั้น 2 ห้อง 210 หรือโทร. 02 - 737 – 9273 ในเวลาราชการ
            
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นฤชา เชาวน์ดี
( นายนฤชา เชาวน์ดี )
หัวหน้ากองปฏิบัติการไอซีดีลาดกระบัง


สำเนาถูกต้อง
( นายพิชิต ขวัญคำ )
พดร.6
16/09/2563 11:34:24