( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างถอด รื้อ ทำความสะอาด พ่นสี แคร่รถโดยสาร จำนวน 96 แคร่
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จด.1ค./072/63
 
            ด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ จ้างถอด รื้อ ทำความสะอาด พ่นสี แคร่รถโดยสาร จำนวน ๙๖ แคร่ โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

      จ้างถอด รื้อ ทำความสะอาด พ่นสี แคร่รถโดยสาร จำนวน ๙๖ แคร่

ราคาประเมิน 737,472.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑    มีความสามารถตามกฎหมาย
      ๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      ๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      ๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
      ๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      ๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      ๗    เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
      ๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้
      ๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธฺ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๑๐    ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
      ๑๑    ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามรายละเอียดเงื่อนไขด้านเทคนิคในการว่าจ้างฯ (TOR) ทุกประการ
      

            กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น. ณ โรงงานมักกะสัน สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง ชั้น ๒ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางสาววรมล เจิมปี )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
11/09/2563 8:38:18