( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ซื้อ Voltage Regulator สำหรับรถโดยสารธรรมดา จำนวน 2 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จซ.1ค./145/63
 
              ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ซื้อVoltage Regulator สำหรับรถโดยสารธรรมดา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

      ๑ Voltage Regulator ๗๐A. With Box ผลิตภัณฑ์ EVR หรือเทียบเท่า สามารถใช้เเทนกันได้ สำหรับรถโดยสารธรรมดา จำนวน ๒๐ เครื่อง
      ๒ Voltage Regulator ๗๐A. With Box ผลิตภัณฑ์ Kawasaki หรือเทียบเท่า สามารถใช้เเทนกันได้ สำหรับรถโดยสารธรรมดา จำนวน ๒๐ เครื่อง

ราคาประเมิน 1,065,720.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑    มีความสามารถตามกฎหมาย
      ๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      ๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      ๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
      ๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      ๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      ๗    เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
      ๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่รฟท. ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้
      ๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธฺ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๑๐   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติและเสนอเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯทุกประการ

              กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๐.๐๐ ณ สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง

ประกาศ ณ วันที่  27  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ณัชพล ภู่เต็ง
( นายณัชพล ภู่เต็ง )
หัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟเเห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวปวีณา ศรีสง่า )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
27/08/2563 17:17:16