( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1067/2563
 
            คณะกรรมการรถไฟฯ มีมติเห็นชอบตามที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และการรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณาเสนอกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าหรือผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในส่วนของสัญญาเช่า ดังนี้
            1. ยกเว้นค่าปรับให้กับผู้เช่า กรณีชำระค่าเช่าล่าช้าในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หากเหตุการณ์ยังไม่พ้นวิกฤตให้ยกเว้นตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
            2. ในช่วงดังกว่าวหากผู้เช่ารายใดไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยเหตุจาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถขอยกเลิกสัญญาเช่าได้โดยการรถไฟฯ จะยกเว้นการริบเงินประกันของหรือเงินประกันสัญญาแล้วแต่กรณี
            3. ผู้เช่าที่ได้รับอนุมัติให้เช่าใหม่และมีกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ค่าเช่า และลงนามสัญญาเช่าในช่วงวันที่ 1 เมษายน 2563 - วันที่ 30 มิถุนายน 2563 แต่ยังมีความประสงค์จะดำเนินการตามอนุมัติให้เลื่อนกำหนดตามข้างต้นออกไปได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2563
            4. ปรับลดอัตราค่าเช่าให้กับผู้เช่าในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - วันที่ 30 มิถุนายน 2563 หากเหตุการณ์ยังไม่พ้นวิกฤตให้ยกเว้นตามจำนวนที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
            4.1 ผู้เช่าต้องยื่นคำร้องและเหตุผลพร้อมแนบหลักฐานการเช่า ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
            4.2 ผู้เช่าต้องไม่ติดค้างเงินค่าเช่าการรถไฟฯ ก่อนเดือนมกราคม 2563
            4.3 หากได้รับผละกระทบตามประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 เห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และประกาศเพิ่มเติมในลักษณะเดียวกันให้ปรับลดค่าเช่า ดังนี้
            4.3.1 ได้รับผลกระทบโดยตรงปรับลดร้อยละ 50 จากค่าเช่าในขณะนั้น
            4.3.2 ได้รับผลกระทบทางอ้อมปรับลดร้อยละ 30 จากค่าเช่าในขณะนั้น
            4.3.3 ไม่ได้รับผลกระทบไม่ปรับลด
            ทั้งนี้ การช่วยเหลือเยียวยาตามข้างต้นไม่รวมถึงกรณีสัญญาเช่าที่ดินของหน่วยงานราชการ สัญญาเช่าเพื่อปักเสาพาดสายต่างๆ เช่น สายพาดสาย ท่อลอด ถนน และสัญญาเปิดทางเข้า - ออก รวมทั้ง สัญญาเช่าตลาดนัดจตุจักร ซึ่งกรุงเทพมหานครยังไม่ได้ชำระเงินและยังไม่ได้จัดทำสัญญา
            
            
            ประกาศ มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)
            https://drive.google.com/file/d/1JXAsDz5a0GvI8VWmZU67DheU7WRVlP7M/view?usp=sharing
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
15/06/2563 15:16:09