( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านพหลโยธิน (บริเวณริมถนนพหลโยธิน แปลงหัวมุมตลาด อตก.) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ บส.3216/2563
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีความประสงค์ที่จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านพหลโยธิน (บริเวณริมถนนพหลโยธิน แปลงหัวมุมตลาด อตก.) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,489,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
             ที่ปรึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
             1. มีความสามารถตามกฎหมาย
             2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
             5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลด้วย
             6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
             7. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลในการเป็นที่ปรึกษา และเป็นนิติบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จะจ้างกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
             8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รฟท. ณ วันเสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
             9. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกชนซึ่งยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนในกิจการของรัฐไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
             10. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นกว่านั้น
             11. ที่ปรึกษาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศเชิญชวนทั่วไป และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ รฟท. เชื่อถือ
             12. ที่ปรึกษาสามารถร่วมงานกับบริษัทที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้ โดยที่ปรึกษา (บุคคลากรหลัก) จะต้องเป็นคนไทยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนคน - เดือนของงานที่ปรึกษาทั้งหมดและจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าคณะผู้เสนองาน (Lead Firm)
             13. ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
             14. มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมทั้งผลงาน ประสบการณ์ในเรื่องการศึกษาความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ โดยมีผลงานอยู่ในช่วงไม่เกิน 10 ปีย้อนหลังนับจากวันที่ยื่นข้อเสนอ และมีมูลค่าโครงการในแต่ละโครงการไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท รวมไม่น้อยกว่า 3 โครงการที่ได้ดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จ
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารจ้างที่ปรึกษาในราคาชุดละ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2220-4649 ในวันและเวลาทำการ
             กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยผู้ยื่นข้อเสนอเอกสารการจ้างที่ปรึกษาระบุหน้าซองว่า “ใบเสนอจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านพหลโยธิน (บริเวณริมถนนพหลโยธิน แปลงหัวมุมตลาด อตก.) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป”
            
            ประกาศจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านพหลโยธิน (บริเวณริมถนนพหลโยธิน แปลงหัวมุมตลาด อตก.) ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1bNJwUwU4NJU2wrbmAn75zMpONoG_Vazz/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  19  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร
รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
19/05/2563 16:07:00