( สำเนา )

ประกาศฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1400/458/2563
เรื่อง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบจัดทำตารางเวลาเดินรถและแผนผังกำหนดเวลาเดินรถด้วยคอมพิวเตอร์(Computerized Time Tabling and Train Diagram CTD)
ยกเลิกประกาศ
- - - - - - - - - - - - - - -
 
             ตามที่ได้ประกาศออนไลน์จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบจัดทำตารางเวลาเดินรถและแผนผังกำหนดเวลาเดินรถด้วยคอมพิวเตอร์(Computerized Time Tabling and trian Diagram CTD)นั้น. เนื่องจากTOR และราคากลางยังไม่ชัดเจน จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
            

ประกาศ ณ วันที่ 19  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ชัยยะ คชรัตน์
( ชัยยะ คชรัตน์ )
หัวหน้ากองเดินรถ


สำเนาถูกต้อง
( นายชัยยะ คชรัตน์ )
กดร.
19/5/2563 10:40:01
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบจัดทำตารางเวลาเดินรถและแผนผังกำหนดเวลาเดินรถด้วยคอมพิวเตอร์(Computerized Time Tabling and Train Diagram CTD)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ 1400/458/2563
 
            ด้วยงานกำหนดเวลาเดินรถ กองเดินรถ ฝ่ายปฏิบัตืการเดินรถ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบจัดทำตารางเวลาเดินรถและแผนผังกำหนดเวลาเดินรถด้วยคอมพิวเตอร์(Computerized Time Tabling and Train Diagram CTD) ประจำปีงบประมาณ 2564

      อุปกรณ์และระบบจัดทำตารางเวลาเดินรถและแผนผังกำหนดเวลาเดินรถด้วยคอมพิวเตอร์(Computerized Time Tabling and Train Diagram CTD) งานกำหนดเวลาเดินรถ กองเดินรถ ฝ่ายปฏิบัตืการเดินรถ

ราคากลาง 3,180,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
      ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
      ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      ๗.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
      ๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย และ/หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
      ๙.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      
      

            กำหนดยื่นซอง 27 กันยายน 2563

ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) ชัยยะ คชรัตน์
( ชัยยะ คชรัตน์ )
หัวหน้ากองเดินรถ


สำเนาถูกต้อง
( นายชัยยะ คชรัตน์ )
กดร.
18/05/2563 12:06:37