( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมปรับปรุงที่ทำการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ประเภทบัญชี 227-0072 กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ยธ.1724/7/171/2563
 
             การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (เงินสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้
            งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมปรับปรุงที่ทำการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ประเภทบัญชี ๒๒๗-๐๐๗๒ ภายในเขตรับผิดชอบ
            แขวงบำรุงทางนครสวรรค์ จำนวน ๖๑ รายการ
             ผู้เสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
             ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
             ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
             ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
            ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
             ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
             ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ
             ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
             ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ละเว้นเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารพร้อมยื่นข้อเสนอราคา ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันพิจารณาราคา
             ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ย่านสถานีรถไฟนครสวรรค์ ตั้งแต่เวลา
            ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๓๒๖-๗๘๒ ในวันและเวลาราชการ
             และจะทำการพิจารณาผู้เสนอราคาในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซค์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย www.railway.co.th หรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖-๔๑๒-๔๐๘ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายังการรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ civilnorth@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยการรถไฟฯ จะชี้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซค์ www.railway.co.th และwww.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) อุดม เหมาเพชร
( นายอุดม เหมาเพชร )
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ


สำเนาถูกต้อง
( นางนิภาพร กีนารักษ์ )
พ.บริหารงานทั่วไป 6
12/05/2563 13:17:32