( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ย่านสถานีประจวบคีรีขันธ์
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/813/2563
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ ย่านสถานีประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกวดราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ที่ดินกับโครงการพัฒนาบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ ปรากฏตามแผนผังสังเขปแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
            1. พื้นที่ให้เช่าจำนวน 3 แปลง คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 7,894.00 ตารางเมตร
            2. ให้เสนอโครงการพัฒนาบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจโดยให้ก่อสร้างอาคารมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร โดยมูลค่าอาคารต้องไม่น้อยกว่า 10,000,000.00 บาท พร้อมพื้นที่จอดรถตามที่กฎหมายกำหนด และระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เชื่อมต่อกับของเดิมที่มีอยู่ และเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            3. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ให้การรถไฟฯ ตามขนาดพื้นที่เช่าเป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 590.63 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 4,662,440.00 บาท และให้เสนอค่าเช่าจัดหาประโยชน์ปีแรก ตามขนาดพื้นที่เช่าเป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 21.61 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 170,583.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ) และปรับเพิ่มร้อยละ 5(ห้า) ต่อปี จากอัตราค่าเช่าที่เสนอ
            4. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร 2 ปี และสัญญาเช่าเพื่อหาประโยชน์ 15 ปี
            5. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.2563 ถึงวันที่ 22 พ.ค.2563 ในราคาชุดละ 60,000.00 บาท ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
            6. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 18 มิ.ย.2563 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาด้านเเทคนิคและเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 9 ก.ค.2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4840 , 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวนเช่าและพัฒนาที่ดิน บริเวณย่านสถานีประจวบคีรีขันธ์ ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1lvQqjDq6jmLynca6TEDXMFR88GrWMRVy/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนเช่าและพัฒนาที่ดิน บริเวณย่านสถานีประจวบคีรีขันธ์ ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1tbenhD3OhtTjNWQFxAF1CsQ12PX2214G/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวนเช่าและพัฒนาที่ดิน บริเวณย่านสถานีประจวบคีรีขันธ์
            https://drive.google.com/file/d/1cPmPdlouIr7BAlRYo8x5cOAL-ABLS6w4/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  13  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
15/04/2563 12:50:25