( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่เป็นการชั่วคราว ที่ระหว่างสถานีวัฒนานคร-อรัญประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/466/2563
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน ที่บริเวณย่านสถานีวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่า เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่เป็นการชั่วคราว ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่าทั้งสิ้น 1,428.00 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอราคาค่าเช่าปีแรกตามพื้นที่เช่าไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 41.25 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่า 58,905.00 บาท มีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี(ไม่รวมภาษีฯ) จากอัตราที่เสนอ
             3. กำหนดอายุสัญญาเช่าที่ดิน 3 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.2563 ถึงวันที่ 30 เม.ย.2563 ในราคาชุดละ 5,000.00 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 9 มิ.ย.2563 เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 11.30 น. ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4052 , 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            
            ประกาศเชิญชวนเช่าที่ดินระหว่างสถานีวัฒนานคร-อรัญประเทศ ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1DCEpOYAl3rN4B0AfJA4LDKBIXYIAxPT7/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญเช่าที่ดินระหว่างสถานีวัฒนานคร-อรัญประเทศ ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1WdReUP5V50mmUpCP_J21dPN7sCXhjWuM/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวนเช่าที่ดินระหว่างสถานีวัฒนานคร-อรัญประเทศ
            https://drive.google.com/file/d/1FFIzWWMfuQscAtWgu33eH4vFFh2Z3y73/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
20/03/2563 12:51:24