( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ บริเวณที่หยุดรถกบินทร์เก่า
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/114/2563
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน บริเวณที่หยุดรถกบินทร์เก่า ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่า เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไข โดยย่อดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่ารวม 2 แปลง 40,000.00 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอราคาค่าเช่าปีแรกตามพื้นที่เช่าไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 37.81 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่า 1,512,000.00 บาท มีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี(ไม่รวมภาษีฯ)
             3. กำหนดอายุสัญญาเช่าที่ดิน 3 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.2563 ถึงวันที่ 13 พ.ค.2563 ในราคาชุดละ 150,000.00 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 23 มิ.ย.2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.30 น. ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อ ซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            
            ประกาศเชิญชวนเช่าที่ดินบริเวณที่หยุดรถกบินทร์เก่า ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1O3EeSM0dtAtHxuwP1ibN9pEe1-mHSLc6/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนเช่าที่ดินบริเวณที่หยุดรถกบินทร์เก่า ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1aHPBGGvm0v1Jj4pTflvLI-aRFRj8Q0BS/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวนเช่าที่ดินบริเวณที่หยุดรถกบินทร์เก่า
            https://drive.google.com/file/d/1k6mBr6mGKNPv72YRxbDpOGa8UEit3vv-/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
20/03/2563 12:46:10