( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่เป็นการชั่วคราว ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณใต้ตอม่อทางยกระดับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์ ที่ระหว่างสถานีมักกะสัน - ตลองตัน
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/462/2563
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน ที่ระหว่างสถานีมักกะสัน – คลองตัน เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาค่าเช่า เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่เป็นการชั่วคราว ตามแผนผังแนบท้ายประกาศ และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
            1. พื้นที่ให้เช่า พื้นที่ทั้งสิ้น 1,403.07 ตารางเมตร
            2. ให้เสนอราคาค่าเช่าปีแรกตามพื้นที่เช่าไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 360.00 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่า 505,106.00 บาท มีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี จากอัตราที่เสนอ (ไม่รวมภาษีฯ)
            3. กำหนดอายุสัญญาเช่าที่ดิน 3 ปี
            4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.2563 ถึงวันที่ 30 เม.ย.2563 ในราคาชุดละ 37,500.00 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
            5. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 11 มิ.ย.2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟฯ นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร
            ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4052, 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินฯ บริเวณใต้ตอม่อทางยกระดับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์ ระหว่างสถานีมักกะสัน – คลองตัน
            ประกาศเชิญชวน ฉบับย่อ https://drive.google.com/file/d/1OB7FPu6toHzfXaq-cl2NRi0PP0rF-Aul/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้าย https://drive.google.com/file/d/1R4mgZl2a7yCF4kkdWzyWaD-72ZmZqScn/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนฯ (ฉบับเต็ม) https://drive.google.com/file/d/1kaIpHdPfkGhPD8ceR36uAjE6W_ujatnp/view?usp=sharing
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
18/03/2563 16:58:17