( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ของการรถไฟฯ ที่บริเวณย่านพหลโยธิน (ใต้ทางด่วนฝั่งตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/138/2563
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน บริเวณย่านพหลโยธิน (ใต้ทางด่วนฝั่งตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่า เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
            1. พื้นที่ให้เช่าทั้งสิ้น 764.22 ตารางเมตร
            2. ให้เสนอราคาค่าเช่าให้แก่การรถไฟฯ เป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 859.38 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่าปีละ 656,756.00 บาท ไม่รวมภาษีฯ และมีอัตราเพิ่ม 5% ทุกปี จากอัตราที่เสนอ
            3. กำหนดอายุสัญญาเช่าที่ดิน 3 ปี
            4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.2563 ถึงวันที่ 30 เม.ย.2563 ในราคาชุดละ 67,500.00 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
            5. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 12 มิ.ย.2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟฯ นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร
            ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4052, 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินฯ บริเวณย่านพหลโยธิน (ใต้ทางด่วนฝั่งตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
            
            ประกาศเชิญชวน ฉบับย่อ https://drive.google.com/file/d/1MX5nLfUdfTKhvHQHkqRyRtn036ItgLWz/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้าย https://drive.google.com/file/d/1gTgMU6kyDZrdQucqcUXS1D-aOgKWWTjq/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนฯ (ฉบับเต็ม) https://drive.google.com/file/d/1LMOEPrMi3YzDxDerx9bePfc_lF03j5bN/view?usp=sharing
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
18/03/2563 16:49:03