( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคาเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ย่านสถานีทับสะแก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/575/2563
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ ย่านสถานีทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกวดราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ที่ดินกับโครงการพัฒนาบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ ปรากฏตามแผนผังสังเขปแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
            1. พื้นที่ให้เช่า จำนวน 3 แปลง คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 8,314.25 ตารางเมตร
            2. ให้เสนอโครงการพัฒนาบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจโดยให้ก่อสร้างอาคารมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,900.00 ตารางเมตร โดยมูลค่าอาคารต้องไม่น้อยกว่า 15,200,000.00 บาท พร้อมพื้นที่จอดรถตามที่กฎหมายกำหนด และระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เชื่อมต่อกับของเดิมที่มีอยู่ และเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            3. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ให้การรถไฟฯ ตามขนาดพื้นที่เช่าเป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 542.50 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 4,510,490.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ) และให้เสนอค่าเช่าจัดหาประโยชน์ปีแรก ตามขนาดพื้นที่เช่าเป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 13.89 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 115,498.00 บาท
            4. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร 3 ปี และสัญญาเช่าเพื่อหาประโยชน์ 20 ปี
            5. จำหน่ายเอกสารเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.2563 ถึงวันที่ 22 เม.ย.2563 ในราคาชุดละ 60,000.00 บาทไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
            6. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 26 พค.2563 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคและเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 10 มิ.ย.2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย
            ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4840, 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            
            
            ประกาศเชิญชวนฯ เพื่อเสนอโครงการพัฒนาฯ ที่ย่านสถานีทับสะแก
            ประกาศเชิญชวน ฉบับย่อ https://drive.google.com/file/d/1jzk0BXi2DcvnkqfJhTzwKrMVMxuDUadE/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้าย https://drive.google.com/file/d/1rFLhOL_51Hui1zaA1TjclEJWSfXae4S2/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนฯ (ฉบับเต็ม) https://drive.google.com/file/d/1Q7hgv8KVJDZ1jnnsJ-HcCRkkRjjg4T6c/view?usp=sharing
            
            
            
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
18/03/2563 10:41:54