( สำเนา )

ประกาศฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง งานก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ กส.02/ปก./2563
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "การรถไฟแห่งประเทศไทย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ ๔-๔ งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ ๔-๔ งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย

ราคากลาง 7,664,629,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
       ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๖๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยหกสิบหกล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเชื่อถือ
       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
       (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ ทั้งนี้ ผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ หมายความว่า สามารถนำผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
       (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้ามีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาได้
       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
       ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
       ๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรม
       ๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
       (๑) ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลรายเดียว ต้องเป็นนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
       (๒) ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
       ก) กรณีกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ สมาชิกทุกรายที่รวมตัวกันเป็นกิจการร่วมค้านั้นต้องเป็นนิติบุคคล และต้องมีสัดส่วนนิติบุคคลไทยรายเดียว หรือมากกว่าหนึ่งรายรวมกันในการลงทุนหรือร่วมงานมากกว่าร้อยละ ๕๐ (๕๐%) ของมูลค่างานทั้งหมดของสัญญา และสัดส่วนนี้จะต้องมากกว่าร้อยละ ๕๐ (๕๐%) ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยในวันยื่นเอกสารประกวดราคา จะต้องยื่นเอกสารข้อตกลงสำหรับการร่วมกันเป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งต้องชี้ชัดถึงสัดส่วนของการลงทุน หรือร่วมงานของแต่ละนิติบุคคลในกลุ่ม และต้องระบุข้อความไว้ด้วยว่าสมาชิกทุกรายของกิจการร่วมค้ายินยอมผูกพันตนในการที่จะรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันในหน้าที่ความรับผิดชอบและหนี้ทั้งปวงต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยในทุกกรณี (Shall be jointly and severally responsible for all cases) มิฉะนั้นแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น
       สมาชิกกิจการร่วมค้าทุกรายต้องมีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง โดยต้องมีผลงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
       ก-๑) ผลงานก่อสร้างทางรถไฟ(ก) ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
       ก-๒) ผลงานก่อสร้างงานโยธา(ข) ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
       ก-๓) ผลงานก่อสร้างงานอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงาน ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
       โดยผลงานก่อสร้างทางรถไฟ(ก) หมายถึง ผลงานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟและติดตั้งระบบรางรถไฟ หรือ ผลงานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟฟ้าและติดตั้งระบบรางรถไฟฟ้า หรือผลงานปรับปรุงทางรถไฟ (Track Rehabilitation) หรือ ผลงานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) หรือ ผลงานปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ หรือผลงานก่อสร้างในลักษณะเดียวกัน ซึ่งผลงานดังกล่าวข้างต้น สามารถเป็นได้ทั้งในรูปแบบเสมอระดับ (At Grade) หรือยกระดับ (Elevated) หรือใต้ดิน (Underground) ทั้งนี้ ไม่รวมผลงานก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงรถไฟหรือรถไฟฟ้าและผลงานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Siding Rehabilitation)
       ผลงานก่อสร้างงานโยธา(ข) หมายถึงผลงานก่อสร้างถนน หรือผลงานก่อสร้างสะพาน หรือผลงานก่อสร้างทางลอด หรือผลงานก่อสร้างทางยกระดับ หรือผลงานก่อสร้างอุโมงค์
       ข) กรณีกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่สมาชิกทุกรายที่รวมตัวกันเป็นกิจการร่วมค้านั้น ต้องเป็นนิติบุคคล และนิติบุคคลไทยรายเดียว หรือมากกว่าหนึ่งรายรวมกัน ต้องมีสัดส่วนของมูลค่าหุ้นอันเป็นทุนมากกว่าร้อยละ ๕๐ (๕๐%) ของทุนทั้งหมดในกิจการร่วมค้านั้น และสัดส่วนนี้จะต้องมากกว่าร้อยละ ๕๐ (๕๐%) ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยในวันยื่นเอกสารประกวดราคาจะต้องยื่นเอกสารข้อตกลงสำหรับการร่วมกันเป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งต้องชี้ชัด ถึงสัดส่วนของการถือหุ้นของแต่ละนิติบุคคลในกลุ่ม และต้องระบุข้อความไว้ด้วยว่า สมาชิกทุกรายของกิจการร่วมค้า ยินยอมผูกพันตนในการที่จะรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันในหน้าที่
      ความรับผิดชอบและหนี้ทั้งปวงต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยในทุกกรณี (Shall be jointly and severally responsible for all cases) มิฉะนั้นแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น
       กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่จะต้องจดทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคาและแนบเอกสารการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่มาด้วย
       สมาชิกกิจการร่วมค้าทุกรายต้องมีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง โดยต้องมีผลงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
       ข-๑) ผลงานก่อสร้างทางรถไฟ(ก) ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
       ข-๒) ผลงานก่อสร้างงานโยธา(ข) ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
       ข-๓) ผลงานก่อสร้างงานอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงาน ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
       ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
       ๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานตามรายละเอียดดังนี้
       (๑) ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลรายเดียวต้องมี
       ผลงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงาน โดยต้องมีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๗๖๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยหกสิบหกล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
       (๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ต้องมี
       ผลงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงาน โดยต้องมีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียว ไม่น้อยกว่า ๗๖๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยหกสิบหกล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
       (๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ต้องมี
       ผลงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงาน โดยต้องมีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียว ไม่น้อยกว่า ๗๖๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยหกสิบหกล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
       ทั้งนี้ ในการพิจารณาจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าตามหนังสือที่ กค.(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๘๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
       ๒.๑๖ การพิจารณาผลงานตามข้อ ๒.๑๔ และ ๒.๑๕ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ ดังนี้
       (๑) ผลงานที่นำมายื่นสามารถใช้ผลงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องเป็น
      คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
      เชื่อถือ ทั้งนี้ กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคามีผลงานในอดีตเป็นผู้รับจ้างช่วง (Subcontractor) ของคู่สัญญาโดยตรงตามข้างต้น (ผู้รับจ้างหลัก) ผู้รับจ้างช่วงดังกล่าว ต้องยื่นหนังสือรับรองผลงานที่ออกให้โดยเจ้าของงาน
       (๒) ผลงานที่นำมายื่นต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จตามเงื่อนไขสัญญาแล้ว โดยผลงาน ดังกล่าวต้องแล้วเสร็จเป็นเวลาไม่เกิน ๒๐ (ยี่สิบ) ปี นับถึงวันที่ยื่นซอง โดยต้องมีสำเนาสัญญาจ้างและหนังสือรับรองผลงานที่ระบุมูลค่าของงานที่แล้วเสร็จ หากหนังสือรับรองผลงานไม่ได้ระบุมูลค่าผลงานที่แล้วเสร็จ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานอื่นที่ระบุมูลค่าผลงานที่แล้วเสร็จ
       (๓) กรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาใช้ผลงานในลักษณะเป็นกิจการร่วมค้าหรือค้าร่วม (Joint Venture หรือ Consortium) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีสัดส่วนความรับผิดชอบของผลงานในอดีตที่คิดเป็นมูลค่าสัดส่วนความรับผิดชอบไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานที่ระบุมูลค่าของงานที่แล้วเสร็จซึ่งออกโดยผู้ว่าจ้าง หากหนังสือรับรองผลงานไม่ได้ระบุมูลค่าผลงานที่แล้วเสร็จ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานอื่นที่ระบุมูลค่าผลงานที่แล้วเสร็จ และสำเนาข้อตกลงร่วมค้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง แสดงการเข้าร่วมเป็นกิจการร่วมค้า ที่แสดงสัดส่วนความรับผิดชอบของผู้ยื่นข้อเสนอ และสำเนาสัญญาจ้างที่รับรองสำเนาถูกต้อง
      มายื่นต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วย
       (๔) ตามหลักเกณฑ์ในหัวข้อ (๑) - (๓) ข้างต้น หากเป็นผลงานที่ดำเนินการภายนอกประเทศไทยหลักฐานเอกสารผลงานที่นำมาเสนอจะต้องแปลเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ และต้องผ่านการรับรองเอกสารจากสถานทูตหรือกงสุลของไทยที่มีเขตอาณาในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙
       โดยให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่งานนั้นแล้วเสร็จ หรือวันที่ส่งมอบงานแล้วแต่กรณี สำหรับการคิดคำนวณมูลค่างานนั้นๆ
       (๕) หนังสือรับรองผลงานและเอกสารหลักฐานอื่นที่ระบุมูลค่าผลงานที่แล้วเสร็จ
      ตาม (๒) ต้องออกโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจของหน่วยงานที่ว่าจ้าง หรือเจ้าของงานกรณีใช้ผลงานในอดีตเป็นผู้รับจ้างช่วง (ตามข้อ (๑)) และต้องระบุมูลค่าผลงานที่แล้วเสร็จและแสดงรายละเอียดของงาน
       หากหนังสือรับรองผลงานหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่ระบุมูลค่าผลงานที่แล้วเสร็จ
      ตามวรรคแรกไม่ได้แสดงรายละเอียดของงาน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานอื่นที่สามารถตรวจสอบ
      รายละเอียดของงานที่สอดคล้องกับรายละเอียดคุณสมบัติผลงานตามที่กำหนดในข้อ ๒.๑๕ (สำหรับนิติบุคคล
      รายเดียว หรือผู้รับผิดชอบหลักในการเสนอราคา หรือสมาชิกรายใดรายหนึ่งที่ใช้ผลงานเป็นผลงานของกิจการร่วมค้า แล้วแต่กรณี) และตามที่กำหนดในข้อ ๒.๑๔ (สำหรับสมาชิกกิจการร่วมค้าทุกราย)
      
      

             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๗๗๘ ในวันและเวลาราชการ
             การยื่นข้อเสนอเอกสารส่วนที่ ๒ ตามที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ข้อ ๓.๒ (๖) ให้ทางผู้เสนอราคายื่นเอกสารพร้อมสรุปจำนวนเอกสารดังกล่าว โดยให้ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กำกับในเอกสารต้นฉบับจำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด และถ่ายสำเนาจากเอกสารต้นฉบับจำนวน ๔ (สี่) ชุด เย็บเล่มเรียงลำดับ พร้อมจัดทำสำเนาเอกสารในรูปแบบ DVD จำนวน ๘ (แปด) ชุดและยื่นโดยผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจเท่านั้น โดยยื่นในวันที่ ๑ (วันทำการ) นับถัดจากวันเสนอราคา ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย ต่อคณะกรรมการประกวดราคา ณ ตึกพัสดุ ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ และเมื่อพ้นกำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด (การกำหนดวันส่ง ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๔๔ วรรค ๒ และ วรรค ๓) ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับ หรือ สำเนา หรือ สำเนาเอกสารในรูปแบบ DVD มีความขัดหรือแย้งกัน ให้ถือเอกสารต้นฉบับเป็นสำคัญ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ hsrthaichina@gmail.com หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2563

( ลงนาม ) วรวุฒิ มาลา
( วรวุฒิ มาลา )
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายธีระ รุ่งโรจน์สุวรรณ )
วิศวกรกำกับการกองมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา
16/03/2563 5:21:45