( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง การจ้างควบคุมงานก่อสร้างโรงซ่อมรถจักรที่แก่งคอย แขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ยธ.1021/5/ท.10/2563
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะจ้างควบคุม

      งานก่อสร้างโรงซ่อมรถจักรที่แก่งคอย แขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ราคากลาง 67,456,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      1. มีความสามารถตามกฎหมาย
      2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
      ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
      ของกรมบัญชีกลาง
      5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
      ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
      การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      7. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้
       8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟฯ
      ณ วันประกาศจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้
      9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ
      ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      10. เป็นนิติบุคคลต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรประเภทนิติบุคคล หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิกประเภทนิติบุคคล
      11. เป็นนิติบุคคลที่มีผลงานด้านควบคุมงานก่อสร้างโรงซ่อมรถไฟหรือรถไฟฟ้า หรือมีผลงานด้านควบคุมงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการติดตั้งเครื่องจักร อย่างน้อย 1 โครงการ โดยต้องมีมูลค่างานก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 400,000,000.00 บาท (เงินสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หรือมีผลงานควบคุมงานก่อสร้างงานโยธาอื่นๆ อย่างน้อย 1 โครงการ โดยต้องมีมูลค่างานก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 1,600,000,000.00 บาท (เงินหนึ่งพันหกร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
      โดยผลงานดังกล่าวต้องเป็นโครงการของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชนภายในประเทศที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งเป็นผลงานที่แล้วเสร็จเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 (สิบ) ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ ที่มีสำเนาสัญญาจ้างและหนังสือรับรองผลงาน และเอกสารหลักฐานอื่นที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีผลงานถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน หากมูลค่างานเป็นสกุลต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่งานแล้วเสร็จ รับรองสำเนาถูกต้องมายื่นด้วย
      กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอใช้ผลงานในลักษณะเป็นผู้ร่วมค้า ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีสัดส่วนความรับผิดชอบของผลงานไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ โดยมีสำเนาข้อตกลงร่วมค้าแสดงการเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมค้าที่แสดงสัดส่วนความรับผิดชอบของผู้ยื่นข้อเสนอ และสำเนาสัญญาจ้าง รับรองสำเนาถูกต้องมายื่นด้วย
       12. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
       (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้ายื่นข้อเสนอได้
       (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
       ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจะต้องจดทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ และแนบเอกสารการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่มาแสดงด้วย โดยทุกรายที่เข้าร่วมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขอรับเอกสารจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปงานนี้
       13. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       14. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และเป็นคู่สัญญากับการรถไฟฯ ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างโรงซ่อมรถจักรที่แก่งคอย ในลักษณะดังต่อไปนี้
       14.1 มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างโรงซ่อมรถจักรที่แก่งคอย
       14.2 มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับผู้รับจ้างงานก่อสร้างโรงซ่อมรถจักรที่แก่งคอย
      
      
      

            กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมกองจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายการช่างโยธา ตึกพัสดุชั้น 1 (ชั้นลอย) ด้านสะพานกษัตริย์ศึก การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
             การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ การรถไฟฯจะพิจารณาจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดและจัดลำดับไว้ไม่เกิน 3 ราย ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับการรถไฟฯในเวลาที่กำหนดตามเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป การรถไฟฯจะพิจารณาจ้างผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลำดับถัดไปแทน
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจ้างควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้ที่ กองจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายการช่างโยธา ตึกพัสดุชั้น 1 (ชั้นลอย) ด้านสะพานกษัตริย์ศึก การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2220-4413 โทรสาร 0-2220-4413 ในวันเวลาราชการ
            

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) วรวุฒิ มาลา
( นายวรวุฒิ มาลา )
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวทักษิณา พวงแก้ว )
หัวหน้ากองจัดซื้อจัดจ้าง
03/12/2562 9:28:18