( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดหางานพัฒนาฐานข้อมูลระบบอาณัติสัญญาณเพื่อวิเคราะห์และวางแผนซ่อมบำรุงฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./ป.93/2562
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดหางานพัฒนาฐานข้อมูลระบบอาณัติสัญญาณเพื่อวิเคราะห์และวางแผนซ่อมบำรุงฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      จ้างเหมาจัดหางานพัฒนาฐานข้อมูลระบบอาณัติสัญญาณเพื่อวิเคราะห์และวางแผนซ่อมบำรุงฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

ราคากลาง 34,567,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๘๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือข้อ ๑๒ มีผลงานระบบโทรคมนาคม กับฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม หรือมีผลงานระบบสื่อสารข้อมูล, ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบเน็ทเวิร์ค หรืองานระบบฐานข้อมูล กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, การรถไฟแห่งประเทศไทย
       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
       (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
       (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
       ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๑๒. ผู้เสนอจะต้องมีคุณสมบัติ มีผลงานด้านระบบโทรคมนาคม กับฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือมีผลงานระบบสื่อสารข้อมูล, ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบเน็ทเวิร์ค หรืองานระบบฐานข้อมูล กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจในรอบระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี และต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๓,๘๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) พร้อมสําเนาสัญญาและหนังสือรับรองผลงานมา แสดงเป็นเอกสารหลักฐานมาในด้านเทคนิคด้วย ทั้งนี้การนับกําหนดระยะเวลาให้นับตั้งแต่วันตรวจรับงานแล้วเสร็จ ถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
       ๑๓. ผู้เสนอจะต้องส่งเอกสารโครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ, วิศวกรโครงการ และช่างเทคนิค เป็นอย่างน้อย
       ๑๓.๑ ผู้จัดการโครงการ จํานวน ๑ ตําแหน่ง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี พร้อมสําเนารับรองคุณวุฒิ
       ๑๓.๒ วิศวกรโครงการ จํานวน ๑ ตําแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรไฟฟ้ากําลัง หรือ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ต้องมีใบประกอบอาชีพวิศวกรควบคุม (ใบประกอบจะต้องไม่หมดอายุตั้งแต่ยื่นเสนอจนถึงวันส่งมอบงาน) ประเภทภาคีวิศวกร พร้อมสําเนารับรองคุณวุฒิ และสําเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม
       ๑๓.๓ โปรแกรมเมอร์ จํานวน ๑ ตําแหน่ง คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมสําเนารับรองคุณวุฒิโดยโปรแกรมเมอร์
       ๑๓.๔ ช่างเทคนิค จํานวน ๑ ตําแหน่ง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขาไฟฟ้าสื่อสารหรือสาขา อิเล็กทรอนิคส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมสําเนารับรองคุณวุฒิ
       ๑๓.๕ ช่างเทคนิคที่เข้าดําเนินการติดตั้งระบบอุปกรณ์ในโครงการต้องผ่านการทดสอบ “ตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง กําหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดําเนินการโดยผู้ได้รับรองความสามารถ ให้เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี พร้อมสําเนาใบรับรอง
       ทั้งนี้สําเนาเอกสารต้องรับรองถูกต้องมาด้วยในเอกสารหลักฐานด้านเทคนิค ณ วันยื่นเสนอราคา
       ๑๔. ผู้เสนอจะต้องยื่นเอกสารแผนการทํางาน และขั้นตอนการดําเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ และอธิบายรายละเอียดการดําเนินงานทั้งหมด
       ๑๕. รายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอมานั้น หากมีปัญหาในการตีความของข้อความใด ๆ ให้ถือ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการที่การรถไฟแห่งประเทศไทย แต่งตั้งเป็นที่ยุติ
       ๑๖. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทําเอกสารเสนอแนวความคิดในการจัดทําโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบอาณัติสัญญาณเพื่อการวิเคราะห์และวางแผนซ่อมบํารุง ที่แสดงให้เห็นถึง แผนภาพ, Flow Chart, เทคนิค, เทคโนโลยีที่ใช้ และแผนผังในการเชื่อมโยงระบบทั้งหมดที่จัดหาในโครงการ ประกอบเอกสารเสนอราคาในวันที่ยื่นเสนอราคา ซึ่งเอกสารเสนอแนวความคิดถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ตามหลักเกณฑ์โดยมีหัวข้อ ดังนี้
       ๑๖.๑ ภาพรวมของโครงการ
       ๑๖.๒ แนวคิดในการพัฒนาฐานข้อมูลระบบอาณัติสัญญาณเพื่อการวิเคราะห์และ วางแผนซ่อมบํารุง
       ๑๖.๓ แนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารงานซ่อมบํารุง
       ๑๖.๔ แนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลอะไหล่
       ๑๖.๕ แนวคิดในการพัฒนาระบบวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรซ่อมบํารุง
       ๑๖.๖ รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
       ๑๖.๗ รูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
       ๑๗. ต้องมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจําหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงสําหรับโครงการนี้ ของอุปกรณ์หลักตามขอบเขตของงานข้อ ๔.๑ - ๔.๓
       ๑๘. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดยี่ห้อ, รุ่น, แหล่งที่มาหรือประเทศที่ผลิต,คุณสมบัติของอุปกรณ์หลักทั้งหมดเสนอมาในเอกสารประกวดราคา ดังรายละเอียดข้อกําหนดของการรถไฟฯ และเปรียบเทียบคุณสมบัติทุกรายการ พร้อมทําเครื่องหมาย และบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ให้ชัดเจนว่าอยู่ส่วนไหนของเอกสาร ที่เสนอมาในด้านเทคนิค รายละเอียดทุกๆ ข้อจะต้องอยู่ใน Catalog และต้องเสนอให้ครบ หากไม่ทําเครื่องหมายและตารางเปรียบเทียบ คุณสมบัติดังกล่าว ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเอกสารดังกล่าวโดยมีอุปกรณ์หลัก ดังนี้
       ๑๘.๑ ระบบแม่ข่ายฐานข้อมูล
       ๑๘.๒ ระบบบริหารการจัดการระบบฐานข้อมูล
       ๑๘.๓ ระบบลูกข่ายฐานข้อมูล
       ๑๙. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา ตามภาคผนวก ๓
       ๑๙.๑ พิจารณาด้านราคาต่ำสุด
       ๑๙.๒ มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
       ๑๙.๓ พิจารณาการบริการหลังการขาย
       ๑๙.๔ ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ
       ๒๐. หากผู้เสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๑๙.๑ - ๑๙.๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้อื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
       เงื่อนไขจําเพาะทุกๆ ข้อ ผู้เสนอจัดทํารายละเอียดเสนอ พร้อมเอกสารการประกวดราคาฯ มาใน ข้อเสนอด้านเทคนิคด้วย อุปกรณ์ทุกๆ อย่าง ให้เสนอมาเพียง ๑ ยี่ห้อ เท่านั้น ถ้าเสนอมามากกว่าที่ทางการกําหนดถือว่าไม่ผ่านด้านเทคนิค
      

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๕๔๔ ในวันและเวลาราชการ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ wanchai.k@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) สมหมาย จิตภักดี
( นายสมหมาย จิตภักดี )
วิศวกรอำนวยการศูนย์วิชาการและโทรคมนาคม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวศรีพัทธา ดำริห์ )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 4
06/11/2562 13:52:42