( สำเนา )

ประกาศฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง แก้ไขประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้า ที่สถานีพัทลุง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ดร.1300/748/2562
 
            ตามประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ รฟ.ดร.1000/ 1086 /2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้า ที่สถานีพัทลุง โดยกำหนดให้ซื้อซองเสนอราคาได้ที่งานการเช่าและบริหารสัญญา กองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
            เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 กำหนดให้วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ดังนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงขอขยายระยะเวลาการซื้อซอง โดยให้ยกเลิกข้อความตามข้อ 8.1 ในประกาศดังกล่าวเสียทั้งสิ้น และใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
            “8.1 ผู้ประสงค์ซื้อซองเสนอราคาให้ซื้อได้ที่งานการเช่าและบริหารสัญญา กองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ในราคาชุดละ 3,210.- บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562
            ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น. สำหรับเอกสารที่จำหน่ายแล้ว การรถไฟฯ ไม่คืนเงินให้ ทุกกรณี”
            นอกนั้นให้เป็นไปตามเดิม
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) ฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวลักษมี ณ เชียงใหม่ )
พดร.4
01/11/2562 9:26:27