( สำเนา )

ประกาศฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ รฟ.ดส.2510/368/2562
เรื่อง จ้างจัดทำและดูแลรักษาความสะอาดบนขบวนรถโดยสาร สายใต้
ยกเลิกประกาศ
- - - - - - - - - - - - - - -
 
             ตามประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจ้างจัดทำและดูแลรักษาความสะอาดบนขบวนรถโดยสาร สายใต้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นั้น
             เนื่องจาก ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง มีรายละเอียดของประกาศและเอกสารประกวดราคาไม่ครบถ้วน การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงขอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 31  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) วรวุฒิ มาลา
( วรวุฒิ มาลา )
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางพิศมัย กรแก้ว )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
7/11/2562 15:54:38
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างจัดทำและดูแลรักษาความสะอาดบนขบวนรถโดยสาร สายใต้
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ดส.2510/368/2562
 
            เพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

      บนขบวนรถโดยสารสายใต้

ราคากลาง 60,241,127.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      1. มีความสามารถตามกฎหมาย
      2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
      5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
      และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      7. เป็นบุคคลธรรมหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
      8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รฟท. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
      9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
      ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
      11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      14. ต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด
      15.ต้องมีผลงานด้านทำความสะอาด ในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาท) ต่อหนึ่งสัญญาและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันเสนอราคากับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ รฟท. เชื่อถือ
      16. ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 :2015 requirements of BS EN 13549 : 2001 ระบบมาตรฐานด้านงานทำความสะอาด และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และระบบมาตรฐานการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 จากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
      17. ต้องเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นบริการทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ
      18. ต้องเป็นนิติบุคคลที่ชำระเงินประกันสังคมให้พนักงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม โดยย้อนหลัง 12 เดือน นับจากวันเสนอราคาของพนักงานรวมกันไม่ต่ำกว่า 300 คน ในแต่ละเดือน
      19. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองระบบการจัดการด้านยาเสพติดตามโครงการโรงงานสีขาวจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
      
      
      

             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,350.00 บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ 0-2220-4224 ในวัน และเวลาราชการ
            

ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) วรวุฒิ มาลา
( วรวุฒิ มาลา )
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางพิศมัย กรแก้ว )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
15/10/2562 16:27:40