( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ รถจักรดีเซลไฟฟ้า (Diesel Electric Locomotive) น้ำหนักกดเพลา ๑๖ ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่ จำนวน ๕๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ พด./ปซ.๖๒๐๑๔๐.
 
            ตามประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังการรถไฟแห่งประเทศไทยผ่านทางอีเมล์ Pradit.ka@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอชี้แจงดังนี้
            การรถไฟฯ ยืนยันว่าเอกสาร SRT Specification NO.SD-29/2555 Revision 10 ตั้งแต่หน้า 1 – 88 ที่อยู่ในระบบกรมบัญชีกลางที่มีคำว่า DRAFT เป็นฉบับที่ถูกต้องไม่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
            ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอไม่มีคำว่า DRAFT ปรากฏในเอกสารประกวดราคา

      

            

ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ุ
( นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ุ )
ประธานกรรมการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายสุรชัย มะลิ )
พนักงานพัสดุ 4
08/10/2562 12:14:53