( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพเป็นการชั่วคราว ที่ระหว่างสถานีบึงพระ - พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1402/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ ที่ระหว่างสถานีบึงพระ - พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตามสภาพปัจจุบันและแผนผังสังเขปแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน มีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่า 9,828.00 ตารางเมตร (มูลค่าที่ดิน 24,570,000.00 บาท)
             2. ให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินให้การรถไฟฯ เป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 68.75 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 675,675.00 บาท และมีอัตราเพิ่มอีกร้อยละ 5 ทุกปี
             3. อายุสัญญาเช่า 3 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.2562 ถึงวันที่ 12 พ.ย.2562 ราคาชุดละ 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 22 พ.ย.2562 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.45 น. ที่ ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2220-4825 ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินระหว่างสถานีบึงพระ-พิษณุโลก ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1t1Sc3-ipSoBO6c9XY3O-fqjUO6y5jNxY/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินระหว่างสถานีบึงพระ-พิษณุโลก ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1LMR6n1iyywp5NOJ43cPJp4t2Os6iRnkM/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินระหว่างสถานีบึงพระ-พิษณุโลก
            https://drive.google.com/file/d/1IQno6Vedb-NF_vyzLT2gYkpY8y6z1JEJ/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
07/10/2562 10:07:05