( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่องผลักดันอากาศที่สถานีกรุงเทพ สถานีเชียงใหม่ และสถานีชุมทางหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./ป.90/2562
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่องผลักดันอากาศที่สถานีกรุงเทพ สถานีเชียงใหม่ และสถานีชุมทางหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      จ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่องผลักดันอากาศที่สถานีกรุงเทพ สถานีเชียงใหม่ และสถานีชุมทางหาดใหญ่

ราคากลาง 18,679,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๓,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือข้อ ๑๒ มีผลงานเครื่องผลักดันอากาศ กับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เชื่อถือ
       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
       (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
       (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
       ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๑๒. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานเครื่องผลักดันอากาศ หรือมีผลงานโดยตรงกับส่วนงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนที่น่าเชื่อถือ ในรอบระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี และต้องมีผลงานในสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๕,๖๐๓,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสามพันเจ็ดพันบาทถ้วน) พร้อมสำเนาสัญญาหรือหนังสือรับรองผลงานมาแสดงเป็นเอกสารหลักฐาน ทั้งนี้การนับกำหนดระยะเวลาให้นับตั้งแต่วันตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ ถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
       ๑๓. ผู้เสนอราคาจะต้องส่งเอกสารโครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ, วิศวกรโครงการ และผู้ควบคุมงาน (ช่างเทคนิค) เป็นอย่างน้อย
       ๑๓.๑ ผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี พร้อมสำเนารับรองคุณวุฒิ (ต้องมิใช่บุคคลเดียวกันตามข้อ ๑๓.๒)
       ๑๓.๒ วิศวกรโครงการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรไฟฟ้างานไฟฟ้ากำลัง ต้องมีใบประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม พร้อมสำเนารับรองคุณวุฒิการศึกษา และสำเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทภาคีวิศวกร (ต้องมิใช่บุคคลเดียวกันตามข้อ ๑๓.๑)
       ๑๓.๓ ผู้ควบคุมงาน (ช่างเทคนิค) คุณวุฒิ ปวส.ช่างไฟฟ้า หรือ ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยต้องผ่านการทดสอบ “ตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง กำหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความสามารถ” ให้เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีพร้อมสำเนาใบรับรอง ทั้งนี้การสำเนาเอกสารต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าของชื่อในสำเนานั้น
       ๑๔. ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารแผนการทำงาน และขั้นตอนการดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ และอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมด
       ๑๕. รายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ยื่นเสนอราคามานั้น หากมีปัญหาในการตีความของข้อความ ใด ๆ ให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการที่การรถไฟแห่งประเทศไทย แต่งตั้งเป็นที่ยุติ
       ๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดยี่ห้อ รุ่น แหล่งที่มาหรือประเทศที่ผลิต คุณสมบัติของอุปกรณ์หลักทั้งหมดเสนอมาในเอกสารประกวดราคา ดังรายละเอียดข้อกำหนดของ การรถไฟแห่งประเทศไทย และเปรียบเทียบคุณสมบัติทุกรายการ พร้อมทำเครื่องหมาย และบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ให้ชัดเจนว่าอยู่ส่วนไหนของเอกสารที่ยื่นเสนอมา รายละเอียดทุก ๆ ข้อ จะต้องอยู่ใน Catalog และต้องเสนอให้ครบ โดยมีอุปกรณ์หลัก ดังนี้
       ๑๖.๑ เครื่องผลักดัน (Jet Fan)
       ๑๖.๒ เครื่อง High Volume Low Speed (HVLS)
       ๑๖.๓ ระบบควบคุมและตรวจสอบโดย SCADA
       ๑๗. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างพัสดุเครื่องผลักดันอากาศ (Jet Fan) จำนวน ๑ ชุด ที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลองให้คณะกรรมการพิจารณา ภายใน ๕ วันทำการนับถัดจากวันเสนอราคา
       เงื่อนไขในการทดลอง
      ทดลองการระบายอากาศสูงความเร็วลมปากทางออก (Outlet Velocity) มากกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ เมตรต่อวินาที
      ทดลองเสียงเครื่องขณะทำงานไม่ดังเกิน ๗๐ dB(A) ที่ระยะห่าง ๓ เมตร
      ทดลองการปรับทิศทางได้ทั้งซ้ายและขวา ๑๘๐ องศา และก้มเงยได้ ๙๐ องศา
      ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเตรียมอุปกรณ์, เครื่องมือ และเครื่องมือวัด มาในวันทดลองกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
      พัสดุที่นำมาทดลองจะต้องเป็นของใหม่ ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
      การทดลองดังกล่าวหากเกิดความเสียหายกับพัสดุที่นำมาทดลองการรถไฟแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
      
      

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๕๔๔ ในวันและเวลาราชการ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ wanchai.k@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่  7  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) อุกฤษฎ์ กรกนก
( นายอุกฤษฎ์ กรกนก )
วิศวกรกำกับการกองควบคุมอาณัติสัญญาณทางไกล
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวพุทธวรรณ บุปผา )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
07/10/2562 9:53:33