( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่เป็นการชั่วคราว บริเวณย่านพหลโยธิน ริมรั้วสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1196/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน บริเวณย่านพหลโยธิน ริมรั้วสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร) เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพฯ โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่า เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่เป็นการชั่วคราว ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไข โดยย่อดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่าทั้งสิ้น 967.60 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอราคาค่าเช่าปีแรกตามพื้นที่เช่าไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 481.25 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่า 465,658.00 บาท มีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี(ไม่รวมภาษีฯ)
             3. กำหนดอายุสัญญาเช่าที่ดิน 3 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 ถึงวันที่ 15 พ.ย.2562 ในราคาชุดละ 22,500.00 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 12 ธ.ค.2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.30 น. ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อ ซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2220-4052 , 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินบริเวณย่านพหลโยธิน ริมรั้วสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(จตุจักร) ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1LAzfWyPwRwwxg7g1QjwUm4Bq8k9TiShK/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินบริเวณย่านพหลโยธิน ริมรั้วสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(จตุจักร)
            https://drive.google.com/file/d/1FkDe83-bZQaKJayXpNgRTECZzVp47eKf/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  27  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
04/10/2562 11:32:05