( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าสิทธิจัดเก็บค่าจอดรถเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ของการรถไฟฯ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1310/2562
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าสิทธิจัดเก็บค่าจอดรถเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ของการรถไฟฯ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามแผนผังสังเขปแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่าและมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้
            1. พื้นที่ให้เช่าบริเวณพื้นที่จอดรถภายในอาคารสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งมักกะสัน ขนาดพื้นที่ 4,730.00 ตารางเมตร
            2. ให้เสนอค่าเช่าที่ดินเพื่อดำเนินการจัดประโยชน์ตามพื้นที่เช่า เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 3,1000,000.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
            3. กำหนดอายุสัญญาเช่า 1 ปี
            4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ในราคาชุดละ 75,000.00 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7
            5. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 04 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟฯ นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร
            ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2220-4052, 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            
            ประกาศเชิญชวนฯ เสนอราคาเช่าสิทธิจัดเก็บค่าจอดรถเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ของการรถไฟฯ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน
            https://drive.google.com/file/d/1yWAc3sdZEJvayHNlKFDjGyS8G8JcEilx/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้าย https://drive.google.com/file/d/1R0X92Ca3VZsCo0LKDQK91k_mHArJk9U5/view?usp=sharing
            
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
03/10/2562 10:42:04