( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ในที่ดินของการรถไฟฯ ที่บริเวณสถานีพรหมพิราม
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1377/2562
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ที่บริเวณสถานีพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ปรากฎตามแผนผังสังเขปแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีเสนอราคาค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ ซึ่งมีเงื่อนไขโดยย่อ ดังนี้.-
            1. พื้นที่ให้เช่า จำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น 1,092.00 ตารางเมตร
            2. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ให้การรถไฟฯ ตามพื้นที่อาคารที่จะปลูกสร้างเป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 52.08 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 300,000.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
            3. ให้เสนอค่าเช่าจัดหาประโยชน์ปีแรก ตามพื้นที่อาคารที่จะปลูกสร้าง เป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 8.00 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 46,080.00 บาท
            4. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูสร้างอาคาร 2 ปี และสัญญาเช่าเพื่อหาประโยชน์ 15 ปี
            5. จำหน่ายเอกสารเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ในราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
            6. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย
            ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือกองจัดการเดินรถเขต 3 สถานีรถไฟศิลาอาสน์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0-2220-4052, 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4052 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            
            
            ประกาศเชิญชวนฯ เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ในที่ดินของการรถไฟฯ ที่บริเวณสถานีพรหมพิราม
            https://drive.google.com/file/d/1cjETxxz7qT8OA1VqifuM81bjodVhKtVp/view?usp=sharing
            
            
            แผนผังแนบท้าย https://drive.google.com/file/d/116wE2tYYk17GXS4X2LJmahq5SGwKQjIq/view?usp=sharing
            
            
            ประกาศเชิญชวนฯ (ฉบับเต็ม) https://drive.google.com/file/d/1whTapNcZNRAnzis8cL-1ZKWzED1WWe2a/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
01/10/2562 17:20:25