( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาค่าธรรมเนียม/ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น พื้นที่บริเวณย่านสถานีมวกเหล็ก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1374/2562
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ พื้นที่บริเวณย่านสถานีมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไขโดยย่อ ดังนี้.-
            1. พื้นที่ให้เช่า 374.00 ตารางเมตร (มูลค่าที่ดิน 378,000.00 บาท)
            2. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมขั้นต่ำไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 233.75 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 112,200.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
            3. ให้เสนอราคาค่าเช่าปีแรก ตามพื้นที่อาคารที่จะก่อสร้างตารางเมตรละ 31.17 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 14,960.00 บาท และมีอัตราเพิ่ม 5% ทุกปี (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
            4. อายุสัญญาเช่าเพื่อปลูกสร้างอาคาร 2 ปี, สัญญาเช่าเพื่อจัดหาประโยชน์ 15 ปี
            5. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7
            6. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 3 การรถไฟฯ หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-220-4098, โทรสาร 02-220-4041 หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 2 สถานีรถไฟนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-246-035 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวนฯ เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น พื้นที่บริเวณย่านสถานีมวกเหล็ก
            https://drive.google.com/file/d/1W1vw4MO7RnxuGiHyXc9CRPhvwMDjCQUm/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้าย https://drive.google.com/file/d/1QOyoJ0xH7FmDdlTIW4vTYT1QQaN8gkbg/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนฯ (ฉบับเต็ม) https://drive.google.com/file/d/19wRLGEmy8uXZG-1C3dOqOFDJIzKou2jN/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
01/10/2562 16:08:57