( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริการสินค้า
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าอาคาร บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง(ไอซีดี)ลาดกระบัง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.สค.3320/130/2562
 
            
            
             เอกสารประกวดราคา
             เลขที่ รฟ.สค.3320/130/2562
            
            
            
            
            ประกาศ ฝ่ายบริการสินค้า
            การรถไฟแห่งประเทศไทย
            เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าอาคาร บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานกลาง
            สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง
            ระยะเวลา 3 ปี
            
            ............................................
            
             ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย ประสงค์จะให้เช่าอาคาร บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานกลางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกาศเชิญชวนประกวดเสนอราคาค่าเช่าอาคาร ตามแผนผังแนบ ตัวอาคารมีขนาดกว้างยาว 14 X 24 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 336 ตารางเมตร ซึ่งเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญของการออกประกาศเสนอราคา คือ.-
            
            1. คุณสมบัติของผู้ยื่นซองเสนอราคา
             1.1 บุคคลธรรมดา
             1.1.1 ต้องมีสัญชาติไทย โดยผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมการยื่นซอง
             1.1.2 ผู้เสนอราคาที่มีคู่สมรส คู่สมรสต้องให้ความยินยอมตามแบบพิมพ์ของการรถไฟฯ และคู่สมรสต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ถ้าเป็นหม้ายต้องมีหนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่น หรือให้นายทะเบียนท้องถิ่นรับรองไว้ในสำเนาทะเบียนบ้านนำมาแสดงด้วย
             หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตามข้อ 1.1.1 ต้องเป็นฉบับตัวจริง พร้อมสำเนาภาพถ่ายเอกสารดังกล่าวอย่างละ 3 ฉบับ
             1.2 นิติบุคคล
             ผู้เสนอราคาในนามของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ต้องมีวัตถุประสงค์สามารถดำเนินกิจการตามประกาศเชิญชวนฯ นี้ได้ และต้องส่งเอกสารการได้รับอนุญาตให้จัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน พร้อมหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯที่แสดงสิทธิและอำนาจของผู้กระทำแทนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ทั้งผู้จัดการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ต้องมีสัญชาติไทย และต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 51 % โดยต้องเป็นหนังสือรับรองที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 2 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเสนอราคา สำหรับบริษัทจำกัด ให้แนบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามแบบพิมพ์ของทางราชการซึ่งประชุมครั้งสุดท้ายด้วย
            
            
            
            
            เอกสารที่กล่าว..../
            
            - 2 -
            
            เอกสารที่กล่าวข้างต้น เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ยื่นซองเสนอราคาต้องแนบประกอบซองเสนอราคาให้ครบถ้วนทุกรายการ โดยต้องยื่นฉบับตัวจริงพร้อมสำเนาภาพถ่ายที่รับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 3 ฉบับ และสำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี )
             1.3 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่นเสนอราคาแทนในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมายไม่ได้ไปยื่นซองเสนอราคาด้วยตนเอง ซึ่งหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายให้ถูกต้อง
             1.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
             1.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ๆ ณ วันประกาศเชิญชวนเสนอราคา
             1.6 ต้องเป็นผู้ไม่เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดราคา หรือยื่นเสนอราคาและเป็นผู้ที่ไม่เคยประพฤติผิดเงื่อนไขสัญญาจนถูกบอกเลิกสัญญา ทั้งไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินติดค้างอยู่กับการรถไฟฯ
             1.7 ไม่เป็นผู้ประกอบการรถยนต์บรรทุก หรือเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทประกอบกิจการรถยนต์บรรทุก หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกิจกรรถยนต์บรรทุกที่ให้บริการในพื้นที่ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง
            
             2. เงื่อนไขสัญญา
             2.1 ผู้ที่ชนะและได้รับการคัดเลือก หากต้องปรับปรุงอาคารเพื่อประกอบกิจการ จะต้องส่งหนังสือแจ้งพร้อมแผนงาน และแบบแปลนให้การรถไฟฯ เพื่อพิจารณาเสียก่อนทำการปรับปรุง โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากการรถไฟฯ แล้วจึงจะสามารถดำเนินการได้
            2.1 ต้องประกอบกิจการในลักษณะไม่เป็นการต้องห้ามทางกฎหมายใด ๆ และจะต้องจัดเจ้าหน้าที่บำรุงดูแลสภาพพื้นที่ภายในอาคาร และโดยรอบให้สะอาดเป็นที่เรียบร้อยอยู่เสมอ
            2.3 การชำระค่าเช่า และค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะต้องชำระภายในวันที่ 5 ของเดือนตลอดอายุสัญญาเช่า หากเกินกำหนดจะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 10 ต่อวันของยอดค่าเช่าเต็มจำนวน เศษของวันให้คิดเป็นหนึ่งวัน จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ส่วนการชำระค่าไฟฟ้า น้ำประปา และอื่น ๆ จะต้องชำระตามที่กำหนดไว้ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะต้องชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบแจ้ง หากไม่ได้กำหนด และ/หรือมีหนังสือแจ้งจากการรถไฟฯ ให้ชำระค่าอื่นใด ๆ ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันหลังจากได้รับแจ้ง หากเพิกเฉยการรถไฟฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าปรับเพิ่มเติมในอัตราครั้งละ 5,000.- บาท(ห้าพันบาทถ้วน) และมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที
             2.4 การประกันภัย จะต้องจัดทำประกันในความเสียหายอันเกิดจากการประกอบกิจการหรือใด ๆ ทั้งจากผู้เช่าเอง บริวารและพนักงาน ในวงเงิน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน)ตลอดอายุสัญญาเช่า โดยระบุให้”การรถไฟแห่งประเทศไทย” เป็นผู้รับผลประโยชน์ เมื่อผู้เช่าได้ชำระเบี้ยประกันภัย และได้รับต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทประกันภัยแล้วจักต้องส่งต้นฉบับกรมธรรม์ให้กับการรถไฟฯ ไว้เป็นหลักฐาน การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาข้อนี้ เมื่อการรถไฟฯ มีหนังสือแจ้งเตือนแล้วผู้เช่ายังคงเพิกเฉย การรถไฟฯ สามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที พร้อมริบหลักประกันสัญญาเสียทั้งสิ้น
             2.5 ห้ามโอนสิทธิการเช่า หรือให้ผู้อื่นเช่าช่วง
            
            
            
            
            3. เงื่อนไขการยื่น /
            -3-
            
            3. เงื่อนไขการยื่นซองเสนอราคา
             3.1 ผู้ประสงค์จะยื่นซองเสนอราคา ต้องเป็นผู้ซื้อซองในนามของตนเอง และยื่นได้เพียง 1 ซอง ทั้งต้องใช้ซองและใบเสนอราคาตามแบบพิมพ์ของการรถไฟฯ ด้วย ซึ่งสามารถติดต่อซื้อซองเอกสารได้ที่ห้องงานกำกับสัญญาและร่วมทุน ชั้น 2 (ห้อง 209) อาคารกลางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดีลาดกระบัง กองปฏิบัติการไอซีดีลาดกระบัง ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟฯ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ราคาชุดละ 1,000.00 บาท (เงินหนึ่งพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7 จำหน่ายตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ทุกวันทำการ
             - จำหน่ายซองเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562
             - กำหนดชี้แจงรายละเอียดปลีกย่อยและนำดูสถานที่ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ห้องประชุม 2 (ห้อง 201) อาคารกลางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง การรถไฟฯ
            - กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึง 10.45 น. ที่ห้องประชุม 2 (ห้อง 201) อาคารกลางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง การรถไฟฯ
            - กำหนดวันเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกับวันยื่นซอง ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป
            เกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาผู้ที่เสนอราคาค่าเช่าอาคารสูงสุด ถือเป็นผู้ชนะ
             สำหรับชุดเอกสารที่ได้ขายไปแล้ว การรถไฟฯ จะไม่รับคืนทุกกรณี
             3.2 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองเสนอราคา จำนวน 20,000.00 บาท (เงินสองหมื่นบาทถ้วน) เป็นเงินสดหรือตั๋วแลกเงินหรือเช็คที่ธนาคารที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นผู้สั่งจ่าย(แคชเชียร์เช็ค) หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร โดยให้ธนาคารพิมพ์เติมข้อความในช่องว่างตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้สมบูรณ์ลงในแบบพิมพ์ของการรถไฟฯ พร้อมกับการยื่นซองเสนอราคา
             3.3 หลักประกันซองตามข้อ 3.2 นี้ ผู้เสนอราคารายใดจะขอยกเลิกหรือเพิกถอนซองคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากยกเลิกหรือเพิกถอน การรถไฟฯ จะริบหลักประกันซองหรือริบเงินที่เรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันที่วางไว้นั้นทั้งสิ้น
             3.4 ต้องเสนอราคาค่าเช่าอาคารเป็นเงินไม่น้อยกว่าเดือนละ จำนวน 22,050.00 บาท
            (เงินสองหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าภาษีฯต่าง ๆ โดยต้องเสนอหน่วยเป็นบาท จำนวนหน่วยของบาทต้องเป็นศูนย์ ผู้เสนอราคารายใดเสนอค่าเช่าสิทธิ แต่จำนวนหน่วยของบาทไม่เป็นศูนย์ ต้องยินยอมให้ยกจำนวนหน่วยของบาทขึ้นให้เป็นศูนย์ด้วย ในการกรอกจำนวนเงินให้ลงจำนวนเป็นตัวเลขและตัวอักษรภาษาไทยกำกับและต้องมีจำนวนตรงกันหากมีการขีดฆ่าต้องลงนามกำกับด้วยทุกครั้ง นอกจากนี้ ผู้เสนอราคาต้องเขียนชื่อและนามสกุล หรือลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนไว้คาบรอยผนึกซองด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าใบ/หรือซองเสนอราคาไม่สมบูรณ์ การรถไฟฯ จะไม่รับพิจารณา
             3.5 เอกสารที่ต้องยื่นให้ตรวจสอบตามข้อ 1 และข้อ 3 (3.4) ให้บรรจุลงในซอง ส่วนข้อ 3 (3.4) ใบเสนอราคาให้ใช้ตามแบบพิมพ์ของการรถไฟฯ เท่านั้น และให้บรรจุลงในซองตามแบบของการรถไฟฯ ลงลายชื่อผู้มีอำนาจและ/หรือประทับตรา หากเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ถือว่าซองเสนอราคาไม่สมบูรณ์ จะไม่รับซองไว้พิจารณา
            
            
            
            
            
            
            4. การพิจารณาซองเสนอราคา/
            - 4 -
            
            4. การพิจารณาซองเสนอราคา
             4.1 พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นซองเสนอราคาตามที่กำหนดในข้อ 1 และหลักประกันซองเสนอราคาตามข้อ 3 (3.2) สำหรับรายที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะคืนเอกสารโดยไม่พิจารณาเปิดซองเสนอราคา
             การรถไฟฯ จะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาราคาในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 หลังจากคณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จสิ้นและได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อย หรือในเวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 (ห้อง 201) อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง การรถไฟฯ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
            4.2 การพิจารณาเปิดซองเสนอราคาเฉพาะรายที่ผ่านการพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ 4 (4.1) แล้ว โดยผู้เสนอราคาค่าเช่าอาคาร ให้การรถไฟฯ สูงสุดจะเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่า
             4.2 ในระหว่างการพิจารณา การรถไฟฯ สงวนสิทธิที่จะขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม จากผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งได้ และจะเชิญผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ 4 (4.1) มาเพื่อเจรจาเพิ่มเติมในรายละเอียดของการเสนอราคา รวมทั้งผลประโยชน์ให้กับการรถไฟฯ ได้ตามที่เห็นสมควร
             4.3 การรถไฟฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขประกาศฯ นี้ หรือเงื่อนไขการเช่าได้ ตามที่เห็นสมควร โดยผู้เสนอราคา และ/หรือผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เช่าไม่อาจปฏิเสธการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
             4.4 ผู้เสนอราคารายใด ที่ได้รับแจ้งจากการรถไฟฯ เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นผู้เป็นผู้รับการคัดเลือกเข้าดำเนินการ ต้องไปลงนามในสัญญาเช่า พร้อมกับชำระค่าเช่า ค่าภาษีฯ เงินประกันสัญญาภายในกำหนดที่ได้รับแจ้ง หากไม่ดำเนินการดังกล่าว การรถไฟฯ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการได้รับสิทธิการเช่านั้น บรรดาเงินหรือหลักประกันและเอกสารใด ๆที่ได้มอบไว้แก่การรถไฟฯ ผู้ได้รับสิทธิการเช่ายินยอมให้ริบเสียทั้งสิ้น
             4.5 ในระหว่างดำเนินการทำสัญญา ห้ามนำสิทธิของผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกไปจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการรถไฟฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเสียค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ที่ การรถไฟฯ กำหนด
             4.6 การรถไฟฯ สงวนสิทธิที่จะรับหรือไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายหนึ่ง รายใด โดยไม่ต้องมีข้อผูกพันว่าจะต้องพิจารณาอนุมัติให้ผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่า หรือยกเลิกประกาศเชิญชวนเสนอราคานี้เสียก็ได้ ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากการรถไฟฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของการรถไฟฯ เป็นสำคัญ
            
            5. การคืนซองประกวดราคาและหลักประกันซอง
             การรถไฟฯ จะคืนซองเสนอราคาพร้อมเอกสารฉบับตัวจริง ให้กับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติ ตามข้อ 1 โดยไม่มีการเปิดซอง ส่วนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ฉบับตัวจริงจะไม่คืนให้ โดยจะเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันการไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณากับบันทึกผลการตรวจสอบ ซึ่งเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการรับซองฯ จะมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เฉพาะรายที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติให้ได้รับการพิจารณาต่อไป หลักประกันซองจะคืนให้กับผู้ยื่นเสนอราคาที่ไม่ผ่านการพิจารณาตามข้อ 4 (4.1) โดยเร็ว นับถัดจากวันประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นเสนอราคารายที่ได้รับการคัดเลือก และรายที่ได้ขึ้นทะเบียนสำรองไว้ จะคืนให้ต่อเมื่อได้มีการทำสัญญา และดำเนินการภายในกำหนดแล้ว หรือเมื่อผู้ยื่นเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนเงินหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
            
            
            
            6. การทำสัญญา/
            - 5 -
            
            
            6. การทำสัญญา
             6.1 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากร ค่าภาษีฯ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามกฎหมาย อันเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตทั้งสิ้น รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ต่อการรถไฟฯ อันเกิดจากการกระทำของผู้ได้รับการคัดเลือก หรือพนักงานของผู้ได้รับการคัดเลือก
             6.2 ผู้เสนอราคารายใด ที่ได้รับแจ้งจากการรถไฟฯ เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะ ต้องไปลงนามในสัญญา ชำระเงินค่าเช่า ค่าภาษีฯ เดือนแรก พร้อมกับวางหลักประกันสัญญา ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยห้ามผู้ได้รับสิทธิยกเหตุผลใด ๆ มาเพื่อขยายเวลาการลงนามสัญญาหรือการวางหลักประกันสัญญา หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว การรถไฟฯ จะยกเลิกการเป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนั้น บรรดาเงินหรือหลักประกันและเอกสารใด ๆ ที่ได้มอบไว้แก่การรถไฟฯ ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกยินยอมให้ริบเสียทั้งสิ้น แล้วจะแจ้งให้ผู้เสนอราคารายที่ได้ขึ้นทะเบียนสำรองไว้ เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกดำเนินการแทนต่อไป
             6.3 ในวันทำสัญญา ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกต้องวางหลักประกันสัญญาเท่ากับค่าเช่าและค่าภาษีฯ รวม 12 เดือน โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้.-
             6.3.1 เงินสด
             6.3.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย (แคชเชียร์เช็ค) ของสาขาธนาคารที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สั่งจ่ายให้แก่ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
            6.3.3 หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารตามแบบพิมพ์ของการรถไฟฯ โดยให้ธนาคารจัดพิมพ์เติมข้อความในช่องว่างตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้สมบูรณ์ลงในแบบพิมพ์ของการรถไฟฯ
             6.4 กรณีผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกทำสัญญาแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ การรถไฟฯ จะริบหลักประกันสัญญาที่ได้วางไว้ทันที นอกจากนั้นถ้าการรถไฟฯ ต้องจ้างผู้อื่นทำหรือทำเอง และต้องเสียค่าใช้จ่าย สูงกว่าจำนวนเงินที่การรถไฟฯ ควรได้รับจากผู้ได้รับสิทธิเท่าใด การรถไฟฯ มีสิทธิจะเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมจาก ผู้ได้รับสิทธินั้นได้อีกโสดหนึ่ง และจะถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานอีกด้วย หากการรถไฟฯ วินิจฉัยสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน จะระบุไว้ในบัญชีรายชื่อของผู้ทิ้งงานของการรถไฟฯ และรายงานให้กระทรวงคมนาคมทราบด้วย
            
            7. เงื่อนไขการได้รับสิทธิดำเนินการ
             7.1 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อกิจการรถไฟฯ และบุคคลที่สามอันเกิดจากการดำเนินงานของผู้ได้รับสิทธิ
             7.2 ระยะเวลาให้เช่าสิทธิฯ มีกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ต้นไป
             7.3 ต้องดำเนินการกับผู้ที่บุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่นวางของขาย, สร้างเพิงพักชั่วคราวหรืออื่น ๆ ที่เห็นว่าจะทำให้เป็นอุปสรรคในการประกอบกิจการ
             7.4 ผู้ได้รับสิทธิต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค่าฤชาธรรมเนียมในการทำสัญญาและค่าอื่น ๆ ตามระเบียบของการรถไฟฯ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
             7.5 ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกต้องรับภาระในการปรับปรุงและบำรุงรักษาพื้นที่, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบการรักษาความสะอาด โดยเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่ากระแสไฟฟ้าเองทั้งสิ้น
            
            7.6 ห้ามมีสิ่งปลูก…/
            -6-
            
            7.6 ห้ามมีสิ่งปลูกสร้างอื่นใดนอกตัวอาคารที่ให้เช่า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเท่านั้น
             7.7 ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ เข้าตรวจอาคารได้ตลอด โดยต้องอำนวยความสะดวกในการตรวจนั้นด้วย และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นั้นทุกประการ
             7.8 ในระหว่างอายุสัญญา ถ้าผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกประสงค์จะนำสิทธิดำเนินการไปทำเงื่อนไขผูกพันการกู้เงิน หรือเบิกเงินเกินบัญชีค้ำประกันเงินกู้ จะต้องขอและได้รับอนุญาตจากการรถไฟฯ เป็นลายลักษณ์อักษรและเสียค่าธรรมเนียมให้การรถไฟฯ ตามที่การรถไฟฯ กำหนด
             7.9 เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ได้รับพิจารณาคัดเลือกต้องเลิกทำประโยชน์พร้อมขนย้ายทรัพย์สินอุปกรณ์เครื่องใช้พร้อมบริวารออกจากพื้นที่ทันที
            7.10 หากผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด การรถไฟฯ มีสิทธิริบหลักประกันสัญญา และบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
            
            8. ข้อสงวนสิทธิของการรถไฟฯ
             8.1 ในระหว่างการพิจารณา การรถไฟฯ สงวนสิทธิที่จะขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่งได้ หรือจะเชิญผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่งมาให้ข้อมูลหรือเจรจาเพิ่มเติมในรายละเอียดได้ตามที่เห็นสมควร แต่จะต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้ว
            8.2 การรถไฟฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะรับหรือไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้ยื่นเสนอราคารายหนึ่งรายใดหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่ต้องมีข้อผูกพันว่าจะต้องพิจารณาอนุมัติให้ผู้เสนอผลประโยชน์สูงสุด เป็นผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก หรือจะยกเลิกประกาศเชิญชวนฯ นี้เสียก็ได้ ทั้งสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขของประกาศเชิญชวนนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล โดยที่ผู้ยื่นเสนอราคาไม่อาจปฏิเสธการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น และผู้ยื่นเสนอราคาไม่มีสิทธิโต้แย้ง คัดค้าน และเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าทดแทน จากการรถไฟฯ ด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้แล้วแต่ประโยชน์ของการรถไฟฯ เป็นสำคัญ
             8.3 ในระหว่างดำเนินการก่อนทำสัญญา ห้ามผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจำหน่ายจ่ายโอนการเป็นผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้แก่ผู้อื่น
            
             รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ งานกำกับสัญญาและร่วมทุน กองปฏิบัติการไอซีดีลาดกระบัง ฝ่ายบริการสินค้า ชั้น 2 (ห้อง 214) อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. โทรศัพท์หมายเลข 02 - 737 - 9273
            
            
            ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
            
            
            (นายนฤชา เชาวน์ดี)
            (นายนฤชา เชาวน์ดี)
            หัวหน้ากองปฏิบัติการไอซีดีลาดกระบัง
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายนฤชา เชาวน์ดี
( นายนฤชา เชาวน์ดี )
หัวหน้ากองปฎิบัติการไอซีดีลาดกระบัง


สำเนาถูกต้อง
( นายพิชิต ขวัญคำ )
พดร.6
18/09/2562 14:57:27