( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ รฟ.บส.1000/1187/2562
เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ บริเวณย่านที่หยุดรถตลาดหนองคายเก่า
แก้ไขประกาศครั้งที่ 1
- - - - - - - - - - - - - - -
 
            ...

ข้อความเดิม
            ...

ข้อความที่แก้ไข
            ประกาศเชิญชวนฯ บริเวณย่านที่หยุดรถตลาดหนองคายเก่า https://drive.google.com/file/d/1qqfvikQoPZlQ2gwIfkPiZQJYnLlV_ZA5/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้าย https://drive.google.com/file/d/1s1plYsNa4CTJ4DRNY5MprIS22xyC-5OI/view?usp=sharing
            ประกาศเชิญชวนฯ (ฉบับเต็ม) https://drive.google.com/file/d/1cv7j7LOTg6N-zYZM624da2gThzuRWbGK/view?usp=sharing

ประกาศ ณ วันที่ 2  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
4/9/2562 10:59:54
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ บริเวณย่านที่หยุดรถตลาดหนองคายเก่า
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1187/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน ที่บริเวณย่านที่หยุดรถตลาดหนองคายเก่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไขโดยย่อ ดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่า 1,870.45 ตารางเมตร (มูลค่าที่ดิน 13,443,860.00 บาท)
             2. ให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 197.66 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 369,714.00 บาท และมีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าภาษีฯ
             3. อายุสัญญา 5 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ราคาชุดละ 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. ยื่นซองคุณสมบัติและซองเสนอราคาในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.15 น. ที่ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อ ซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 3 การรถไฟแห่งฯ หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์,โทรสาร 0-2-220-4098 หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 2 สถานีรถไฟนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-246-035 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

      

            

ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวัชรมินทร์ วันขวัญ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 6
04/09/2562 10:50:06