( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ พด./ปซ.๖๒๐๑๔๐
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ รถจักรดีเซลไฟฟ้า (Diesel Electronic Locomotive) น้ำหนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่จำนวน 50 คัน
แก้ไขประกาศครั้งที่ 1
- - - - - - - - - - - - - - -
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ รถจักรดีเซลไฟฟ้า (Diesel Electric Locomotive) น้ำหนักกดเพลา ๑๖ ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่ จำนวน ๕๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๖๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยหกสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ข้อความเดิม
            ประกวดราคาซื้อ รถจักรดีเซลไฟฟ้า (Diesel Electronic Locomotive) น้ำหนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่จำนวน 50 คัน
            

ข้อความที่แก้ไข
            ประกวดราคาซื้อ รถจักรดีเซลไฟฟ้า (Diesel Electric Locomotive) น้ำหนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่ จำนวน 50 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            

ประกาศ ณ วันที่ 2  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายวรวุฒิ มาลา
( นายวรวุฒิ มาลา )
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาในตำแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายสุรชัย มะลิ )
พนักงานพัสดุ 4
2/9/2562 14:09:00
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ รถจักรดีเซลไฟฟ้า (Diesel Electronic Locomotive) น้ำหนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่จำนวน 50 คัน
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ พด./ปซ.๖๒๐๑๔๐
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ รถจักรดีเซลไฟฟ้า (Diesel Electric Locomotive) น้ำหนักกดเพลา ๑๖ ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่ จำนวน ๕๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๖๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยหกสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้

      ๑. รถจักรดีเซลไฟฟ้า AC - AC น้ำหนักกดเพลา ๑๖ ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่ จำนวน ๕๐ คัน

ราคากลาง 6,562,500,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
      ๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      ๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      ๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง
      ๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      ๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      ๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
      ๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รฟท. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
      ๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e -GP) ของกรมบัญชีกลาง
      ๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e -GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องแนบเอกสารที่เป็นนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา
      ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
      ๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาเป็นนิติบุคคลไทยรายเดียว หรือนิติบุคคลไทยหลายรายร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ร่วมค้าจะต้องยื่นเอกสารข้อตกลงสำหรับการร่วมกันเป็นกิจการร่วมค้า โดยสมาชิกในกลุ่มผู้ร่วมค้ายินยอมผูกพันตนที่จะรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันในหน้าที่ความรับผิดชอบและหนี้ทั้งปวงต่อ รฟท. ในทุกกรณี ในกรณีที่เป็น นิติบุคคลต่างด้าว จะต้องร่วมกับนิติบุคคลไทยอย่างน้อย ๑ ราย ร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ร่วมค้า ทั้งนี้ บริษัทผู้นำ (Leading Company) ของกลุ่มผู้ร่วมค้าต้องเป็นนิติบุคคลไทย และกลุ่มผู้ร่วมค้าหากได้รับการคัดเลือกให้เป็น ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในนามกลุ่มผู้ร่วมค้าต่อกรมสรรพากรก่อนวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
      ๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาเป็นผู้ที่มีทุนจดทะเบียนชำระเต็มไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาท) ก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคา
       - กรณีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเป็นนิติบุคคลรายเดียวต้องมีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาท)
       - กรณีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเป็นกลุ่มผู้ร่วมค้า (Joint Venture) จะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาท)
       - บริษัทผู้นำ (Leading Company) จะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท)
       - บริษัทผู้ร่วมค้าอื่น (Each of other partners) จะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)
      
      
      

             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ - ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องเปิดซองประกวดราคา ชั้น ๒ อาคารที่ทำการฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑ ถนนรองเมือง แขวง รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หากผู้เสนอราคารายใดไม่เข้าดูสถานที่ดำเนินการและร่วมรับฟังคำชี้แจงฯ ตามกำหนดจะยกเหตุผลที่ไม่เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม มาเป็นข้อต่อสู้ในภายหลังมิได้
             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๖๖๘ ในวันและเวลาราชการ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ Pradit.ka@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
            

ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายวรวุฒิ มาลา
( นายวรวุฒิ มาลา )
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาในตำแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายสุรชัย มะลิ )
พนักงานพัสดุ 4
02/09/2562 12:59:57