( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ระหว่างสถานีคั่นกระได - ประจวบคีรีขันธ์
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1134/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ ที่ระหว่างสถานีคั่นกระได - ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเสนอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ที่ดินกับโครงการพัฒนาบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ ปรากฏตามแผนผังสังเขปแนบท้ายประกาศ ซึ่งมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
            1. พื้นที่ให้เช่า จำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น 14,874.00 ตารางเมตร
            2. ให้เสนอโครงการพัฒนาบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจโดยให้ก่อสร้างอาคารมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 7,000.00 ตารางเมตร โดยมูลค่าอาคารต้องไม่น้อยกว่า 115,000,000.00 บาท พร้อมพื้นที่จอดรถตามที่กฎหมายกำหนด และระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เชื่อมต่อกับของเดิมที่มีอยู่ และเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            3. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ให้การรถไฟฯ ตามขนาดพื้นที่เช่าเป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 787.50 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 11,713,280.00 บาท และให้เสนอค่าเช่าจัดหาประโยชน์ปีแรก ตามขนาดพื้นที่เช่าเป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 14.59 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 216,954.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ) และมีอัตราปรับเพิ่มร้อยละ 5 ต่อปี จากอัตราค่าเช่าที่เสนอ
            4. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร 4 ปี และสัญญาเช่าเพื่อหาประโยชน์ 30 ปี
            5. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.2562 ถึงวันที่ 3 ต.ค.2562 ในราคาชุดละ 135,000.00 บาท ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
            6. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 24 ต.ค.2562 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาด้านเเทคนิคในวันที่ 13 พ.ย.2562 และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 20 พ.ย.2562 เวลา 10.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4052 , 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4052 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดิน ที่ระหว่างสถานีคั่นกระได - ประจวบคีรีขันธ์ ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/19zvGJgKuYt814DxLfhVsik9Eyura-mSC/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดิน ที่ระหว่างสถานีคั่นกระได - ประจวบคีรีขันธ์ ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1QD2SExc3oUj6NQ6qVgapctdJzKTsHhS0/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดิน ที่ระหว่างสถานีคั่นกระได - ประจวบคีรีขันธ์
            https://drive.google.com/file/d/1gSWrlgy2HtNWqvLeqV0h9mVUf3J2m17E/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  20  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
23/08/2562 14:33:44