( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ พร้อมโครงการพัฒนาที่ดิน ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื่อ - คลองตัน (ริมถนนเทอดพระเกียรติ แปลงไซอิกเดิม)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1011/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน ที่บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื่อ - คลองตัน (ริมถนนเทอดพระเกียรติ แปลงไซอิกเดิม) เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดเสนอค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ พร้อมโครงการพัฒนาที่ดิน ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่า 3,212.00 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ ตามพื้นที่เช่าไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 10,001.58 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 32,125,080.00 บาท และเสนอค่าเช่าที่ดินเพื่อจัดหาประโยชน์ตามพื้นที่เช่าปีแรกไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 686.27 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่าปีละ 2,204,300.00 บาท มีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี (ไม่รวมภาษีฯ)
             3. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้าง 2 ปี และสัญญาเช่าเพื่อหาประโยชน์ 15 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค.2562 ถึงวันที่ 24 ก.ย.2562 ในราคาชุดละ 150,000.00 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 7 พ.ย.2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 22 พ.ย.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟฯ นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4052 , 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวนเสนค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ แนวสถานีบางซื่อ-คลองตัน (แปลงไซอิกเดิม) ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1sA6kHeIsrbMdjUhP2uutCP428hteAxpQ/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวนเสนอค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ แนวสถานีบางซื่อ-คลองตัน (แปลงไซอิกเดิม)
            https://drive.google.com/file/d/1lLnSX5lAHgug0au1OZOJyVTQHbK2ZuDu/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
21/08/2562 9:20:33