( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคา เพื่อเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่บริเวณสถานียะลา จ.ยะลา
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1070/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของการรถไฟฯ ที่บริเวณสถานียะลา จ.ยะลา ตามแผนผังสังเขปที่แนบท้ายประกาศเชิญชวนฯ นี้ โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์และค่าเช่าที่ดิน โดยมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
            1. พื้นที่ให้เช่า จำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น 10,116.75 ตารางเมตร
            2. ให้เสนอราคา โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-
             - ต้องเสนอค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ตามขนาดพื้นที่เช่าเป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 3,253.00 บาท เป็นเงินค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ไม่น้อยกว่า 32,899,976.00 บาท
             - ต้องเสนอราคาค่าเช่าเพื่อดำเนินการจัดประโยชน์ตามขนาดพื้นที่เช่าปีแรกไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 760.00 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่าปีละ 7,688,730.00 บาท และมีอัตราปรับเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี
            3. อายุสัญญาเช่ามีกำหนด 10 ปี
            4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.2562 ถึงวันที่ 17 ก.ย.2562 ในราคาชุดละ 150,000.00 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
            5. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 8 ต.ค.2562 เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น.
            6. เปิดซองเสนอราคาในวันที่ 22 ต.ค.2562 เวลา 10.00 น. ทีห้องประชุม ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4840 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคา บริเวณย่านสถานียะลา ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/16rXbqrDZeHxhz3EcUUzFLXg4XM5KNn4r/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคา บริเวณย่านสถานียะลา ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1GnXlax4kre1VtkxOC0VXwiHfrG25jhN6/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวนเสนอราคา บริเวณย่านสถานียะลา
            https://drive.google.com/file/d/1eZu5I46clnYanVT9cQEiiGQdQNLAl4II/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
13/08/2562 11:01:50