( สำเนา )

ประกาศฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-7 งานโยธาสำหรับ ช่วงสระบุรี - แก่งคอย
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ กส.13/ปก./2562
 
             การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ ๔-๗ งานโยธาสำหรับ ช่วงสระบุรี - แก่งคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะทาง ๑๒.๙๙ กิโลเมตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๒๑,๐๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

      สัญญาที่ ๔-๗ งานโยธาสำหรับ ช่วงสระบุรี - แก่งคอย

ราคากลาง 10,421,014,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
       ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่สิบสองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเชื่อถือ
       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
       (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
       (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
       ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
       ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรม
       ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
       (๑) ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลรายเดียว ต้องเป็นนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
       (๒) ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
       ก) กรณีกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ สมาชิกทุกรายที่รวมตัวกันเป็นกิจการร่วมค้านั้นต้องเป็นนิติบุคคล และต้องมีสัดส่วนนิติบุคคลไทยรายเดียว หรือมากกว่าหนึ่งราย รวมกันในการลงทุนหรือร่วมงานมากกว่าร้อยละ ๕๐ (๕๐%) ของมูลค่างานทั้งหมดของสัญญา และสัดส่วนนี้จะต้องมากกว่าร้อยละ ๕๐ (๕๐%) ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยในวันยื่นเอกสารประกวดราคา จะต้องยื่นเอกสารข้อตกลงสำหรับการร่วมกันเป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งต้องชี้ชัดถึงสัดส่วนของการลงทุน หรือร่วมงานของแต่ละนิติบุคคลในกลุ่ม และต้องระบุข้อความไว้ด้วยว่าสมาชิกทุกรายของกิจการร่วมค้ายินยอมผูกพันตนในการที่จะรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันในหน้าที่ความรับผิดชอบและหนี้ทั้งปวงต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยในทุกกรณี (Shall be jointly and severally responsible for all cases) มิฉะนั้นแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น
       สมาชิกกิจการร่วมค้าทุกรายต้องมีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง โดยต้องมีผลงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
       ก-๑) ผลงานก่อสร้างทางรถไฟ(ก) ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
       ก-๒) ผลงานก่อสร้างงานโยธา(ข) ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
       โดยผลงานก่อสร้างทางรถไฟ(ก) หมายถึง ผลงานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟและติดตั้งระบบรางรถไฟ หรือ ผลงานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟฟ้าและติดตั้งระบบรางรถไฟฟ้า หรือผลงานปรับปรุงทางรถไฟ (Track Rehabilitation) หรือ ผลงานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) หรือ ผลงานปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ หรือผลงานก่อสร้างในลักษณะเดียวกัน ซึ่งผลงานดังกล่าวข้างต้น สามารถเป็นได้ทั้งในรูปแบบเสมอระดับ (At Grade) หรือยกระดับ (Elevated) หรือใต้ดิน (Underground) ทั้งนี้ ไม่รวมผลงานก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงรถไฟหรือรถไฟฟ้าและผลงานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Siding Rehabilitation)
       ผลงานก่อสร้างงานโยธา(ข) หมายถึงผลงานก่อสร้างถนน หรือผลงานก่อสร้างสะพาน หรือผลงานก่อสร้างทางลอด หรือผลงานก่อสร้างทางยกระดับ หรือผลงานก่อสร้างอุโมงค์
       ข) กรณีกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่สมาชิกทุกรายที่รวมตัวกันเป็นกิจการร่วมค้านั้น ต้องเป็นนิติบุคคล และนิติบุคคลไทยรายเดียว หรือมากกว่าหนึ่งรายรวมกัน ต้องมีสัดส่วนของมูลค่าหุ้นอันเป็นทุนมากกว่าร้อยละ ๕๐ (๕๐%) ของทุนทั้งหมดในกิจการร่วมค้านั้น และสัดส่วนนี้จะต้องมากกว่าร้อยละ ๕๐ (๕๐%) ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยในวันยื่นเอกสารประกวดราคาจะต้องยื่นเอกสารข้อตกลงสำหรับการร่วมกันเป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งต้องชี้ชัด ถึงสัดส่วนของการถือหุ้นของแต่ละนิติบุคคลในกลุ่ม และต้องระบุข้อความไว้ด้วยว่า สมาชิกทุกรายของกิจการร่วมค้า ยินยอมผูกพันตนในการที่จะรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันในหน้าที่ความรับผิดชอบและหนี้ทั้งปวงต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยในทุกกรณี (Shall be jointly and severally responsible for all cases) มิฉะนั้นแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายนั้น
       กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่จะต้องจดทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคาและแนบเอกสารการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่มาด้วย
       สมาชิกกิจการร่วมค้าทุกรายต้องมีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง โดยต้องมีผลงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
       ข-๑) ผลงานก่อสร้างทางรถไฟ(ก) ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
       ข-๒) ผลงานก่อสร้างงานโยธา(ข) ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
      ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
       ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานตามรายละเอียดดังนี้
       (๑) ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลรายเดียวต้องมีผลงานตามข้อ ๑.๑ หรือ ๑.๒ หรือ ๑.๓ หรือ ๑.๔ อย่างน้อย ๑ ข้อ โดยต้องมีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
       ๑.๑) ผลงานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟหรือรถไฟฟ้าเสมอระดับ ที่มีผลงานก่อสร้าง โครงสร้างทางรถไฟหรือรถไฟฟ้ายกระดับ ที่เป็นรูปแบบ Segmental Box Girder หรือ Balance cantilever รวมอยู่ในสัญญาด้วย
       ๑.๒) ผลงานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟหรือรถไฟฟ้ายกระดับ ที่เป็นรูปแบบ Segmental Box Girder หรือ Balance cantilever
       ๑.๓) ผลงานก่อสร้างงานโยธา (Civil Work) ที่มีผลงานการก่อสร้างสะพานหรือก่อสร้างทางยกระดับที่เป็นรูปแบบ Segmental Box Girder หรือ Balance cantilever รวมอยู่ในสัญญาด้วย
       ๑.๔) ผลงานการก่อสร้างสะพานหรือก่อสร้างทางยกระดับที่เป็นรูปแบบ Segmental Box Girder หรือ Balance cantilever
       (๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ต้องมีผลงานตามข้อ ๒.๑ หรือ ๒.๒ หรือ ๒.๓ หรือ ๒.๔ อย่างน้อย ๑ ข้อ โดยต้องมีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
       ๒.๑) ผลงานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟหรือรถไฟฟ้าเสมอระดับ ที่มีผลงานก่อสร้าง โครงสร้างทางรถไฟหรือรถไฟฟ้ายกระดับ ที่เป็นรูปแบบ Segmental Box Girder หรือ Balance cantilever รวมอยู่ในสัญญาด้วย
       ๒.๒) ผลงานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟหรือรถไฟฟ้ายกระดับ ที่เป็นรูปแบบ Segmental Box Girder หรือ Balance cantilever
       ๒.๓) ผลงานก่อสร้างงานโยธา (Civil Work) ที่มีผลงานการก่อสร้างสะพานหรือก่อสร้างทางยกระดับที่เป็นรูปแบบ Segmental Box Girder หรือ Balance cantilever รวมอยู่ในสัญญาด้วย
       ๒.๔) ผลงานการก่อสร้างสะพานหรือก่อสร้างทางยกระดับที่เป็นรูปแบบ Segmental Box Girder หรือ Balance cantilever
       (๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ต้องมีผลงานตามข้อ ๓.๑ หรือ ๓.๒ หรือ ๓.๓ หรือ ๓.๔ อย่างน้อย ๑ ข้อ โดยต้องมีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
       ๓.๑) ผลงานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟหรือรถไฟฟ้าเสมอระดับ ที่มีผลงานก่อสร้าง โครงสร้างทางรถไฟหรือรถไฟฟ้ายกระดับ ที่เป็นรูปแบบ Segmental Box Girder หรือ Balance cantilever รวมอยู่ในสัญญาด้วย
       ๓.๒) ผลงานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟหรือรถไฟฟ้ายกระดับ ที่เป็นรูปแบบ Segmental Box Girder หรือ Balance cantilever
       ๓.๓) ผลงานก่อสร้างงานโยธา (Civil Work) ที่มีผลงานการก่อสร้างสะพานหรือก่อสร้างทางยกระดับที่เป็นรูปแบบ Segmental Box Girder หรือ Balance cantilever รวมอยู่ในสัญญาด้วย
       ๓.๔) ผลงานการก่อสร้างสะพานหรือก่อสร้างทางยกระดับที่เป็นรูปแบบ Segmental Box Girder หรือ Balance cantilever
       ทั้งนี้ ในการพิจารณาจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าตามหนังสือที่ กค.(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๘๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
       ๑๖. การพิจารณาผลงานตามข้อ ๑๔ และ ๑๕ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ ดังนี้
       (๑) ผลงานที่นำมายื่นสามารถใช้ผลงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเชื่อถือ ทั้งนี้ กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคามีผลงานในอดีตเป็นผู้รับจ้างช่วง (Subcontractor) ของคู่สัญญาโดยตรงตามข้างต้น (ผู้รับจ้างหลัก) ผู้รับจ้างช่วงดังกล่าว ต้องยื่นหนังสือรับรองผลงานที่ออกให้โดยเจ้าของงาน
       (๒) ผลงานที่นำมายื่นต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จตามเงื่อนไขสัญญาแล้ว โดยผลงานดังกล่าวต้องแล้วเสร็จเป็นเวลาไม่เกิน ๒๐ (ยี่สิบ) ปี นับถึงวันที่ยื่นซอง โดยต้องมีสำเนาสัญญาจ้างและหนังสือรับรองผลงานพร้อมแสดงมูลค่าของงาน และเอกสารหลักฐานอื่นที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีผลงานถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน (ถ้ามี)
       (๓) กรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาใช้ผลงานในลักษณะเป็นกิจการร่วมค้าหรือค้าร่วม (Joint Venture หรือ Consortium) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีสัดส่วนความรับผิดชอบของผลงานในอดีตที่คิดเป็นมูลค่าสัดส่วนความรับผิดชอบไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานที่แสดงมูลค่าของงานที่รับผิดชอบซึ่งออกโดยผู้ว่าจ้าง และสำเนาข้อตกลงร่วมค้ารับรองสำเนาถูกต้อง แสดงการเข้าร่วมเป็นกิจการร่วมค้า ที่แสดงสัดส่วนความรับผิดชอบของผู้ยื่นข้อเสนอ และสำเนาสัญญาจ้างรับรองสำเนาถูกต้อง มายื่นต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วย
       (๔) ตามหลักเกณฑ์ในหัวข้อ (๑) - (๓) ข้างต้น หากเป็นผลงานที่ดำเนินการภายนอกประเทศไทยหลักฐานเอกสารผลงานที่นำมาเสนอจะต้องแปลเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ และต้องผ่านการรับรองเอกสารจากสถานทูตหรือกงสุลของไทยที่มีเขตอาณาในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙
       โดยให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่งานนั้นแล้วเสร็จ หรือวันที่ส่งมอบงานแล้วแต่กรณี สำหรับการคิดคำนวณมูลค่างานนั้นๆ
       (๕) หนังสือรับรองผลงานข้างต้น ต้องออกโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจของหน่วยงานที่ว่าจ้าง และต้องแสดงรายละเอียดของงานและมูลค่าผลงานให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณสมบัติผลงานตามที่กำหนดในข้อ ๑๕ (สำหรับนิติบุคคลรายเดียว หรือผู้รับผิดชอบหลักในการเสนอราคา หรือสมาชิกรายใดรายหนึ่งที่ใช้ผลงานเป็นผลงานของกิจการร่วมค้า แล้วแต่กรณี) และตามที่กำหนดในข้อ ๑๔ (สำหรับสมาชิกกิจการร่วมค้าทุกราย)
      
      

             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๗๗๘ ในวันและเวลาราชการ
             การยื่นข้อเสนอเอกสารส่วนที่ ๒ ตามที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ข้อ ๓.๒ (๖) ให้ทางผู้เสนอราคายื่นเอกสารพร้อมสรุปจำนวนเอกสารดังกล่าว โดยให้ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กำกับในเอกสารต้นฉบับจำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด และถ่ายสำเนาจากเอกสารต้นฉบับจำนวน ๔ (สี่) ชุด เย็บเล่มเรียงลำดับ พร้อมจัดทำสำเนาเอกสารในรูปแบบ DVD จำนวน ๘ (แปด) ชุดและยื่นโดยผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบหมายอำนาจเท่านั้น โดยยื่นในวันที่ ๑ (วันทำการ) นับถัดจากวันเสนอราคา ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย ต่อคณะกรรมการประกวดราคา ณ ตึกพัสดุ ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ และเมื่อพ้นกำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด (การกำหนดวันส่ง ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๔๔ วรรค ๒ และ วรรค ๓) ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับ หรือ สำเนา หรือ สำเนาเอกสารในรูปแบบ DVD มีความขัดหรือแย้งกัน ให้ถือเอกสารต้นฉบับเป็นสำคัญ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ hsrthaichina@gmail.com หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่  13  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) วรวุฒิ มาลา
( วรวุฒิ มาลา )
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายธีระ รุ่งโรจน์สุวรรณ )
วิศวกรกำกับการกองมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา
13/08/2562 9:59:24