( สำเนา )

ประกาศฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินภายในและภายนอกสถานที่ และอาคารสถานีของสถานีรถไฟบางซ่อน บางบำหรุและตลิ่งชัน ในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ กส.14/ปก./2562
 
             การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินภายในและภายนอกสถานที่ และอาคารสถานีของสถานีรถไฟบางซ่อน บางบำหรุและตลิ่งชัน ในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๓๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

      รักษาความปลอดภัยทรัพย์สินภายในและภายนอกสถานที่ และอาคารสถานีของสถานีรถไฟบางซ่อน บางบำหรุและตลิ่งชัน ในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน

ราคากลาง 9,343,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
       ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
       ๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารการขึ้นทะเบียนบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
       ๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต (ธภ.๗) จำนวนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ นาย
       ๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๒๐๐ นาย โดยมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินสมทบการชำระเงินประกันสังคม จำนวน ๑๒ เดือน โดยนับจากปัจจุบันย้อนหลังไปจนครบ ๑๒ เดือน ต่อเนื่องกันเพื่อเป็นการแสดงว่ามีพนักงานเพียงพอสำหรับการทดแทนในกรณีที่พนักงานลาป่วย ลากิจ หรือกรณีอื่นๆ
       ๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าแรงงานให้พนักงาน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
       ๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารใบรับขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) และระดับบริหาร (จป.บริหาร) ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจดทะเบียน บริษัทฯ ห้าง/ร้าน ออกให้
       ๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕
       ๑๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหนังสือรับรองระบบการจัดการด้านยาเสพติดตามโครงการโรงงานสีขาวจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
       ๑๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี (นับถึงวันยื่นซอง)
       ๒๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองผลงานรับจ้างรักษาความปลอดภัยในวงเงินสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๕,๗๕๐.๐๐ บาท และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
      
      

             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๗๗๘ ในวันและเวลาราชการ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ sarit.ro@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) สุชีพ สุขสว่าง
( สุชีพ สุขสว่าง )
วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง


สำเนาถูกต้อง
( นายธีระ รุ่งโรจน์สุวรรณ )
วิศวกรกำกับการกองมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา
09/08/2562 11:49:33