( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราว ที่บริเวณย่านสถานีศาลายา
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1022/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ ที่บริเวณย่านสถานีศาลายา เพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราว ตามแผนผังสังเขปแนบท้ายประกาศเชิญชวนฯ นี้ โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่า จำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น 7,406.00 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินให้การรถไฟฯ ปีแรกเป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 28.00 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 207,368.00 บาท และมีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี
             3. อายุสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค.2562 ถึงวันที่ 10 ก.ย.2562 ในราคาชุดละ 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 19 ก.ย.2562 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.45 น. ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4840 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ย่านสถานีศาลายา ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1LlP23FwG4zaQEuM2zzwdQnrCsy0wPVYe/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ย่านสถานีศาลายา ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1GgKoje3K0Pc0aGdYEzsHSAs_3INvkMFw/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวนเสนอราคา ย่านสถานีศาลายา
            https://drive.google.com/file/d/1niJVdfVk1f0EqeCRs0e5oZyTSD_rvUXl/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
05/08/2562 15:52:54