( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราว อาคารคลังสินค้า จำนวน 5 หลัง ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่บริเวณย่านสถานีเชียงใหม่
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1019/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าคลังสินค้า จำนวน 5 หลัง ที่บริเวณย่านสถานีเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามสภาพปัจจุบันและแผนผังสังเขปแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีเสนอราคาค่าเช่า ค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่า 2,912.15 ตารางเมตร (มูลค่าที่ดิน 44,774,310.00 บาท)
             2. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ตามขนาดพื้นที่ที่ดินที่ให้เช่าขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 723.00 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 2,104,787.00 บาท พร้อมราคาค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 337.29 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 982,234.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
             3. ทำการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างอาคารคลังสินค้า จำนวน 5 หลัง ให้อยู่ในสภาพใช้งาน โดยมีมูลค่าการปรับปรุงไม่น้อยกว่า 940,000.00 บาท
             4. อายุสัญญาเช่า 5 ปี
             5. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค.2562 ถึงวันที่ 12 ก.ย.2562 ราคาชุดละ 120,000.00 บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             6. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 25 ก.ย.2562 เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.15 น. ที่ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อ ซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2220-4825 หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 3 สถานีศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวนเช่าอาคารคลังสินค้า บริเวณย่านสถานีเชียงใหม่ ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1n9HUL8XxME_5f13xcipr6IXDdBX4Yqvl/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนเช่าอาคารคลังสินค้า บริเวณย่านสถานีเชียงใหม่ ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1EWMABTH_boGUMg3X3YPdnPHr241AvU56/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเช่าอาคารคลังสินค้า บริเวณย่านสถานีเชียงใหม่
            https://drive.google.com/file/d/1gDLGaCHt2cEUdtwELx0zakOHucmFX3LW/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
05/08/2562 15:51:02