( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ บส.5320/2562
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และเสนอแนะผลประโยชน์ตอบแทนการต่อสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์พื้นที่เช่าราย บริษัท วี.เอส.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริเวณริมถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(เลขที่โครงการ e-GP : 62077517983)
แก้ไขประกาศครั้งที่ 1
- - - - - - - - - - - - - - -
 
            ...

ข้อความเดิม
            ประกาศจ้างที่ปรึกษาประเมินไทยวิวัฒน์
            https://drive.google.com/file/d/1lbBpSoE-QS8MOpy0MayIA1TJHXh1Q44P/view?usp=sharing

ข้อความที่แก้ไข
            ประกาศจ้างที่ปรึกษาประเมิน วี.เอส.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์
            https://drive.google.com/file/d/1lbBpSoE-QS8MOpy0MayIA1TJHXh1Q44P/view?usp=sharing

ประกาศ ณ วันที่ 2  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
2/8/2562 22:04:39
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และเสนอแนะผลประโยชน์ตอบแทนการต่อสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์พื้นที่เช่าราย บริษัท วี.เอส.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริเวณริมถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(เลขที่โครงการ e-GP : 62077517983)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ บส.5320/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินและเสนอแนะผลประโยชน์ตอบแทนการต่อสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ พื้นที่เช่าราย บริษัท วี.เอส.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริเวณริมถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 983,000.00 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
             1. มีความสามารถตามกฎหมาย
             2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
             5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
             6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
             7. เป็นนิติบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จะจ้างกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
             8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันเสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
             9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นกว่านั้น
             10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
             11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ปปช. กำหนด
             12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
             13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
             14. สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ
             15. คุณสมบัติอื่นตามขอบเขตของการงานที่ปรึกษา (TOR) จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และเสนอแนะผลประโยชน์ตอบแทนการต่อสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์พื้นที่เช่าราย บริษัท วี.เอส.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริเวณริมถนนรัชดาภิเษก
             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและเสนอราคาด้วยตนเอง ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 เลขที่ 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ระบุหน้าซองว่า “ใบเสนองานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และเสนอแนะผลประโยชน์ตอบแทนการต่อสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ พื้นที่เช่าราย บริษัท วี.เอส.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริเวณริมถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป”
             กำหนดเปิดซองพิจารณาข้อเสนอ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารจ้างที่ปรึกษาในราคาชุดละ 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย ในวันทำการ ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 แต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2220-4049 ในวันและเวลาทำการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th
            
            ประกาศจ้างที่ปรึกษาประเมินไทยวิวัฒน์
            https://drive.google.com/file/d/1lbBpSoE-QS8MOpy0MayIA1TJHXh1Q44P/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
02/08/2562 21:29:06