( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ รฟ.พซ./จด.2ค./162/62
เรื่อง ว่าจ้างซ่อมโครงรถจักรอุบัติเหตุเพื่อสำรองใช้งาน จำนวน ๒ คัน ( ๒ โครง) รถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom (ALS.)
ยกเลิกประกาศ
- - - - - - - - - - - - - - -
 
            ด้วยสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ขอยกเลิกการว่าจ้างในครั้งนี้
            เนื่องจากประกาศวิธีการว่าจ้างผิดพลาด

ประกาศ ณ วันที่ 8  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวรากร กุศลกู้เกียรติ )
พนักงานพัสดุ 5
8/8/2562 15:26:35
( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ว่าจ้างซ่อมโครงรถจักรอุบัติเหตุเพื่อสำรองใช้งาน จำนวน ๒ คัน ( ๒ โครง) รถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom (ALS.)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จด.2ค./162/62
 
            ด้วยสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะว่าจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

      ว่าจ้างซ่อมโครงรถจักรอุบัติเหตุเพื่อสำรองใช้งาน จำนวน ๒ คัน ( ๒ โครง) รถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom (ALS.)

ราคาประเมิน 599,012.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
      2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
      3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
      4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
      
      6. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม
      7. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
      8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
      9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
      10. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
      
      

            กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00 น ถึง 14.00 น. ณ สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุงชั้น 2 กองการจัดหา2 แผนกจัดจ้าง 2 โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) ภักดี กล่ำศิริ
( นายภักดี กล่ำศิริ )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวรากร กุศลกู้เกียรติ )
พนักงานพัสดุ 5
02/08/2562 16:10:11