( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคา เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพ ที่บริเวณท่าเทียบเรือสงขลา จ.สงขลา
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/906/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ ที่บริเวณท่าเทียบเรือสงขลา จ.สงขลา เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพ ตามแผนผังสังเขปที่แนบท้ายประกาศเชิญชวนฯ นี้ โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ ค่าเช่าที่ดิน และมูลค่าการปรับปรุง โดยมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
            1. พื้นที่ให้เช่า จำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น 4,805.00 ตารางเมตร
            2. ให้เสนอราคา โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-
             - ต้องเสนอค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ตามขนาดพื้นที่เช่าเป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 838.00 บาท เป็นเงินค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ไม่น้อยกว่า 4,023,084.00 บาท
             - ต้องเสนอราคาค่าเช่าเพื่อดำเนินการจัดประโยชน์ตามขนาดพื้นที่เช่าปีแรกไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 200.00 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่าปีละ 961,000.00 บาท และมีอัตราปรับเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี
             - ต้องเสนอมูลค่าปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ โดยมีมูลค่าปรับปรุงไม่น้อยกว่า 5,000,000.- บาท
            3. อายุสัญญาเช่ามีกำหนด 10 ปี
            4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.2562 ถึงวันที่ 15 ส.ค.2562 ในราคาชุดละ 135,000.00 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
            5. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 11 ก.ย.2562 เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น.
            6. เปิดซองเสนอราคาในวันที่ 18 ก.ย.2562 เวลา 10.00 น. ทีห้องประชุม ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4840 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ที่บริเวณท่าเทียบเรือสงขลา จ.สงขลา ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1H-2sK889p001y_yE1O3rzFpZUrQ0TVo2/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ที่บริเวณท่าเทียบเรือสงขลา จ.สงขลา ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1t8q7Hlh2vAxFN_h-3pDtt6_mhmSBj2YS/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเชิญชวนเสนอราคา ที่บริเวณท่าเทียบเรือสงขลา จ.สงขลา
            https://drive.google.com/file/d/10cMDb9nTqiPhxD2H2rfZdJqpItuLBpAq/view?usp=sharing
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
12/07/2562 10:26:08