( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ บริเวณย่านบ้านพักนิคมรถไฟ กม.๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./ป.72/2562
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ บริเวณย่านบ้านพักนิคมรถไฟ กม.๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ซ่อมปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ บริเวณย่านบ้านพักนิคมรถไฟ กม.๑๑

ราคากลาง 2,468,500.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      
       ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๙๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือข้อ ๑๒ มีผลงานด้านงานไฟฟ้า กับฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย
       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
       (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
       (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
       ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ มีผลงานด้านงานไฟฟ้าในรอบระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี เป็นผลงานที่ดําเนินการติดตั้งเองทั้งหมด โดยมิได้ว่าจ้างผู้อื่นดําเนินการแทน และต้องมีผลงานในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานภาครัฐ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๙๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) พร้อมแนบสําเนาสัญญาและหนังสือรับรองผลงาน มาแสดงเป็นเอกสารหลักฐานมาในซองด้านทางเทคนิคด้วย ทั้งนี้ การนับกําหนดระยะเวลาให้นับตั้งแต่วันตรวจรับงานแล้วเสร็จ ถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
       ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งเอกสารโครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ, วิศวกรโครงการ และช่างเทคนิคเป็นอย่างน้อย
       ๑๓.๑ ผู้จัดการโครงการ จํานวน ๑ ตําแหน่ง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีพร้อมสําเนารับรองคุณวุฒิ
       ๑๓.๒ วิศวกรโครงการ จํานวน ๑ ตําแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรไฟฟ้า หรือ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ต้อง มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร พร้อมสําเนารับรองคุณวุฒิและสําเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม
       ๑๔. ช่างเทคนิค จํานวน ๑ ตําแหน่ง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขาโทรคมนาคมหรือสาขาไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมสําเนารับรองคุณวุฒิ ทั้งนี้สําเนาเอกสารต้องรับรองถูกต้อง
       ๑๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
       ๑๖. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
       ๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารแผนการทํางาน และขั้นตอน การดําเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ โดยมีแผนภูมิ (Flow Chart) และอธิบายรายละเอียดการดําเนินงานทั้งหมด
       ๑๘. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารแผนการทํางาน และขั้นตอนการดําเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ และอธิบายรายละเอียดการดําเนินงานทั้งหมด
       ๑๙. รายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมานั้น หากมีปัญหาในการตีความของข้อความใด ๆ ให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการที่การรถไฟแห่งประเทศไทยแต่งตั้งเป็นที่ยุติ
       ๒๐. อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสืบค้นแคตตาล็อก (Catalog) หรือ โบชัวร์ (Brochure) ของผู้ผลิตได้
       ๒๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดยี่ห้อ, รุ่น, แหล่งที่มาหรือประเทศที่ผลิตคุณสมบัติของอุปกรณ์หลักทั้งหมดเสนอมาในเอกสารประกวดราคา ดังรายละเอียดข้อกําหนดของการรถไฟแห่งประเทศไทย และ เปรียบเทียบคุณสมบัติทุกรายการ พร้อมทําเครื่องหมาย และบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ให้ชัดเจนว่าอยู่ส่วนไหนของเอกสาร ที่เสนอมาในซองด้านเทคนิค รายละเอียดทุก ๆ ข้อจะต้องอยู่ใน Catalog และต้องเสนอให้ครบ หากไม่ทําเครื่องหมายหรือเปรียบเทียบคุณสมบัติดังกล่าว ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเอกสารดังกล่าว
       ๒๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งอุปกรณ์ของตัวอย่างตามรายการละเอียดหมายอักษร "ก" ข้อ ๑๒.๔ ภายใน ๕ วันทําการนับถัดจากวันเสนอราคา

             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๕๔๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) สมหมาย จิตภักดี
( นายสมหมาย จิตภักดี )
วิศวกรอำนวยการศูนย์วิชาการและโทรคมนาคม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวพุทธวรรณ บุปผา )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
08/07/2562 16:13:36