( สำเนา )

ประกาศฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 3-2 งานโยธาสำหรับงานอุโมงค์ (มวกเหล็กและลำตะคอง)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ กส.๐๘/ปก./๒๕๖๒
 
             การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ ๓-๒ งานโยธาสำหรับงานอุโมงค์ (มวกเหล็กและลำตะคอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะทาง ๑๒.๒๓ กิโลเมตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๕๙,๑๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

      งานโยธาสำหรับงานอุโมงค์ (มวกเหล็กและลำตะคอง)

ราคากลาง 5,359,162,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
       ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยสามสิบห้าล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเชื่อถือ
       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
       (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
       (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
       ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
       ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรม
       ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
       (๑) ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลรายเดียว ต้องเป็นนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
       (๒) ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
       ก) กรณีกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ สมาชิกทุกรายที่รวมตัวกันเป็นกิจการร่วมค้านั้นต้องเป็นนิติบุคคล และต้องมีสัดส่วนนิติบุคคลไทยรายเดียว หรือมากกว่าหนึ่งราย รวมกันในการลงทุนหรือร่วมงานมากกว่าร้อยละ ๕๐ (๕๐%) ของมูลค่างานทั้งหมดของสัญญา และสัดส่วนนี้จะต้องมากกว่าร้อยละ ๕๐ (๕๐%) ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยในวันยื่นเอกสารประกวดราคา จะต้องยื่นเอกสารข้อตกลงสำหรับการร่วมกันเป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งต้องชี้ชัดถึงสัดส่วนของการลงทุน หรือร่วมงานของแต่ละนิติบุคคลในกลุ่ม และต้องระบุข้อความไว้ด้วยว่าสมาชิกทุกรายของกิจการร่วมค้ายินยอมผูกพันตนในการที่จะรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันในหน้าที่ความรับผิดชอบและหนี้ทั้งปวงต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยในทุกกรณี (Shall be jointly and severally responsible for all cases) มิฉะนั้นแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น
       สมาชิกกิจการร่วมค้าทุกรายต้องมีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง โดยต้องมีผลงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
       ก-๑) ผลงานก่อสร้างทางรถไฟ(ก) ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
       ก-๒) ผลงานก่อสร้างงานโยธา(ข) ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
       โดยผลงานก่อสร้างทางรถไฟ(ก) หมายถึง ผลงานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟและติดตั้งระบบรางรถไฟ หรือ ผลงานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟฟ้าและติดตั้งระบบรางรถไฟฟ้า หรือผลงานปรับปรุงทางรถไฟ (Track Rehabilitation) หรือ ผลงานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) หรือ ผลงานปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ หรือผลงานก่อสร้างในลักษณะเดียวกัน ซึ่งผลงานดังกล่าวข้างต้น สามารถเป็นได้ทั้งในรูปแบบเสมอระดับ (At Grade) หรือยกระดับ (Elevated) หรือใต้ดิน (Underground) ทั้งนี้ ไม่รวมผลงานก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงรถไฟหรือรถไฟฟ้าและผลงานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Siding Rehabilitation)
       ผลงานก่อสร้างงานโยธา(ข) หมายถึงผลงานก่อสร้างถนน หรือผลงานก่อสร้างสะพาน หรือผลงานก่อสร้างทางลอด หรือผลงานก่อสร้างทางยกระดับ หรือผลงานก่อสร้างอุโมงค์
       ข) กรณีกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่สมาชิกทุกรายที่รวมตัวกันเป็นกิจการร่วมค้านั้น ต้องเป็นนิติบุคคล และนิติบุคคลไทยรายเดียว หรือมากกว่าหนึ่งรายรวมกัน ต้องมีสัดส่วนของมูลค่าหุ้นอันเป็นทุนมากกว่าร้อยละ ๕๐ (๕๐%) ของทุนทั้งหมดในกิจการร่วมค้านั้น และสัดส่วนนี้จะต้องมากกว่าร้อยละ ๕๐ (๕๐%) ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยในวันยื่นเอกสารประกวดราคาจะต้องยื่นเอกสารข้อตกลงสำหรับการร่วมกันเป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งต้องชี้ชัด ถึงสัดส่วนของการถือหุ้นของแต่ละนิติบุคคลในกลุ่ม และต้องระบุข้อความไว้ด้วยว่า สมาชิกทุกรายของกิจการร่วมค้า ยินยอมผูกพันตนในการที่จะรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันในหน้าที่ความรับผิดชอบและหนี้ทั้งปวงต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยในทุกกรณี (Shall be jointly and severally responsible for all cases) มิฉะนั้นแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายนั้น
       กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่จะต้องจดทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคาและแนบเอกสารการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่มาด้วย
       สมาชิกกิจการร่วมค้าทุกรายต้องมีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง โดยต้องมีผลงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
       ข-๑) ผลงานก่อสร้างทางรถไฟ(ก) ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
       ข-๒) ผลงานก่อสร้างงานโยธา(ข) ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
       ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
       ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานตามรายละเอียดดังนี้
       (๑) ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลรายเดียวต้องมีผลงานก่อสร้างงานอุโมงค์ ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๕๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยสามสิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
       (๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ต้องมีผลงานก่อสร้างงานอุโมงค์ ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๕๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยสามสิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
       (๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ต้องมีผลงานก่อสร้างงานอุโมงค์ ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๕๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยสามสิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
       โดยผลงานก่อสร้างอุโมงค์ หมายถึงผลงานก่อสร้างอุโมงค์สำหรับทางรถไฟหรือ รถไฟฟ้าหรือถนน หรืองานอุโมงค์อื่นๆ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ก่อสร้างด้วยวิธี New Austrian Tunneling Method (NATM) หรือ Tunneling Boring Machine (TBM)
       ทั้งนี้ ในการพิจารณาจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าตามหนังสือที่ กค.(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๘๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
       ๑๖. การพิจารณาผลงานตามข้อ ๑๔ และ ๑๕ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ ดังนี้
       (๑) ผลงานที่นำมายื่นสามารถใช้ผลงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเชื่อถือ ทั้งนี้ กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคามีผลงานในอดีตเป็นผู้รับจ้างช่วง (Subcontractor) ของคู่สัญญาโดยตรงตามข้างต้น (ผู้รับจ้างหลัก) ผู้รับจ้างช่วงดังกล่าว ต้องยื่นหนังสือรับรองผลงานที่ออกให้โดยเจ้าของงาน
       (๒) ผลงานที่นำมายื่นต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จตามเงื่อนไขสัญญาแล้ว โดยผลงานดังกล่าวต้องแล้วเสร็จเป็นเวลาไม่เกิน ๒๐ (ยี่สิบ) ปี นับถึงวันที่ยื่นซอง โดยต้องมีสำเนาสัญญาจ้างและหนังสือรับรองผลงานพร้อมแสดงมูลค่าของงาน และเอกสารหลักฐานอื่นที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีผลงานถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน (ถ้ามี)
       (๓) กรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาใช้ผลงานในลักษณะเป็นกิจการร่วมค้าหรือค้าร่วม (Joint Venture หรือ Consortium) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีสัดส่วนความรับผิดชอบของผลงานในอดีตที่คิดเป็นมูลค่าสัดส่วนความรับผิดชอบไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานที่แสดงมูลค่าของงานที่รับผิดชอบซึ่งออกโดยผู้ว่าจ้าง และสำเนาข้อตกลงร่วมค้ารับรองสำเนาถูกต้อง แสดงการเข้าร่วมเป็นกิจการร่วมค้า ที่แสดงสัดส่วนความรับผิดชอบของผู้ยื่นข้อเสนอ และสำเนาสัญญาจ้างรับรองสำเนาถูกต้อง มายื่นต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วย
       (๔) ตามหลักเกณฑ์ในหัวข้อ (๑) - (๓) ข้างต้น หากเป็นผลงานที่ดำเนินการภายนอกประเทศไทยหลักฐานเอกสารผลงานที่นำมาเสนอจะต้องแปลเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ และต้องผ่านการรับรองเอกสารจากสถานทูตหรือกงสุลของไทยที่มีเขตอาณาในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่งานนั้นแล้วเสร็จ หรือวันที่ส่งมอบงานแล้วแต่กรณี สำหรับการคิดคำนวณมูลค่างานนั้นๆ
       (๕) หนังสือรับรองผลงานข้างต้น ต้องออกโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจของหน่วยงานที่ว่าจ้าง และต้องแสดงรายละเอียดของงานและมูลค่าผลงานให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณสมบัติผลงานตามที่กำหนดในข้อ ๑๕ (สำหรับนิติบุคคลรายเดียว หรือผู้รับผิดชอบหลักในการเสนอราคา หรือสมาชิกรายใดรายหนึ่งที่ใช้ผลงานเป็นผลงานของกิจการร่วมค้า แล้วแต่กรณี) และตามที่กำหนดในข้อ ๑๔ (สำหรับสมาชิกกิจการร่วมค้าทุกราย)
      
      

             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๗๗๘ ในวันและเวลาราชการ
             การยื่นข้อเสนอเอกสารส่วนที่ ๒ ตามที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ข้อ ๓.๒ (๖) ให้ทางผู้เสนอราคายื่นเอกสารพร้อมสรุปจำนวนเอกสารดังกล่าว โดยให้ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กำกับในเอกสารต้นฉบับจำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด และถ่ายสำเนาจากเอกสารต้นฉบับจำนวน ๔ (สี่) ชุด เย็บเล่มเรียงลำดับ พร้อมจัดทำสำเนาเอกสารในรูปแบบ DVD จำนวน ๘ (แปด) ชุดและยื่นโดยผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบหมายอำนาจเท่านั้น โดยยื่นในวันที่ ๑ (วันทำการ) นับถัดจากวันเสนอราคา ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย ต่อคณะกรรมการประกวดราคา ณ ตึกพัสดุ ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ และเมื่อพ้นกำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด (การกำหนดวันส่ง ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๔๔ วรรค ๒ และ วรรค ๓) ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับ หรือ สำเนา หรือ สำเนาเอกสารในรูปแบบ DVD มีความขัดหรือแย้งกัน ให้ถือเอกสารต้นฉบับเป็นสำคัญ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ hsrthaichina@gmail.com หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) วรวุฒิ มาลา
( วรวุฒิ มาลา )
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายธีระ รุ่งโรจน์สุวรรณ )
วิศวกรกำกับการกองมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา
08/07/2562 13:41:16