( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./ป.71/2562
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      จ้างเหมาจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ราคากลาง 498,485,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
       ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ, หรือหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เชื่อถือ หรือข้อ ๑๒ มีผลงานด้านระบบโทรคมนาคม กับฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือมีผลงานระบบโทรคมนาคม, งานระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูล, ระบบเน็ทเวิร์ค หรืองานอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร
       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
       (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
       (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
       ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ มีผลงานด้านระบบโทรคมนาคม กับฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือมีผลงานระบบโทรคมนาคม, งานระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูล, ระบบเน็ทเวิร์ค หรืองานอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร กับ หน่วยงานของรัฐ, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่การรถไฟฯ เชื่อถือ ในรอบระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี และต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๔๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) พร้อมสำเนาสัญญาหรือหนังสือรับรองผลงานมาแสดงเป็นเอกสารหลักฐานด้วย ทั้งนี้การนับกำหนดระยะเวลาให้นับตั้งแต่วันตรวจรับงานแล้วเสร็จ ถึงวันยื่นเสนอราคา
       ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งเอกสารโครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ, วิศวกรโครงการ และช่างเทคนิค เป็นอย่างน้อย
       ๑๓.๑ ผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี พร้อม
       สำเนารับรองคุณวุฒิ
       ๑๓.๒ วิศวกรโครงการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรไฟฟ้า หรือ วิศวกร
       ไฟฟ้าสื่อสารต้องมีใบประกอบอาชีพวิศวกรควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร พร้อม
       สำเนารับรองคุณวุฒิ และสำเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม
       ๑๓.๓ ช่างเทคนิคที่เข้าดำเนินการติดตั้งระบบอุปกรณ์ในโครงการต้องผ่านการทดสอบ
       “ตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง กำหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อ
       สาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับรองความสามารถ" ให้เป็นสาขาอาชีพที่
       อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ (๒)
       แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยความเห็นชอบของ
       คณะรัฐมนตรี พร้อมสำเนาใบรับรอง
       ทั้งนี้สำเนาเอกสารต้องรับรองถูกต้องมาด้วยในเอกสารหลักฐานด้านเทคนิค ณ วันยื่นข้อเสนอ
       ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารแผนการทำงาน การออกแบบระบบเครือข่ายพร้อมผลการคำนวณทางวิศวกรรม แผนผังเส้นทางการออกแบบของเครือข่าย แบบการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย และอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมด รวมทั้งแบบแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการตามแบบฟอร์มที่แนบ (ภาคผนวก ๘) ทั้งนี้การออกแบบระบบเครือข่ายจะต้องมีอุปกรณ์ประกอบอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒.๑ – ๒.๓ หากไม่ปรากฏรายละเอียดที่เสนอมาในด้านเทคนิค ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเอกสารดังกล่าว
       ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องออกแบบโครงข่ายให้เป็นโครงสร้างเครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Topology) โดยให้สามารถรองรับเคเบิลใยแก้วนำแสงที่การรถไฟฯ มีสิทธิ์ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีสิทธิ์ใช้งานเพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้โครงข่ายที่เสนอต้องมี กระบวนการป้องกันการล่มของระบบ (Ring Protection Mechanism) ตั้งแต่ต้นทั้งระบบ
       ๑๖. รายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอมานั้น หากมีปัญหาในการตีความของข้อความใดๆ ให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่การรถไฟแห่งประเทศไทย แต่งตั้งเป็นที่ยุติ
       ๑๗. อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสืบค้นแคตตาล็อก (Catalog) หรือโบรชัวร์ (Brochure) ทาง Web Site ของผู้ผลิตได้
       ๑๘. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย จากบริษัทผู้ผลิตหรือหนังสือ แต่งตั้งจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่มีหนังสือแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง โดยระบุชื่องาน หรือโครงการนี้ ของอุปกรณ์ตามข้อ ๓.๗
       ๑๙. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือรุ่นที่เทียบเท่าใช้งานแทนกันได้อย่างสมบูรณ์จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ของอุปกรณ์ตามข้อ ๓.๗
       ๒๐. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดยี่ห้อ, รุ่น, แหล่งที่มาหรือประเทศที่ผลิต, คุณสมบัติของอุปกรณ์หลักทั้งหมดเสนอมาในเอกสารประกวดราคา ดังรายละเอียดข้อกำหนดของการรถไฟฯ และเปรียบเทียบคุณสมบัติทุกรายการ พร้อมทำเครื่องหมาย และบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ให้ชัดเจนว่าอยู่ส่วนไหนของเอกสารที่เสนอมา รายละเอียดทุกๆ ข้อจะต้องอยู่ใน Catalog และต้องเสนอให้ครบ หากไม่ทำเครื่องหมายหรือเปรียบเทียบคุณสมบัติดังกล่าว ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเอกสารดังกล่าวโดยมีอุปกรณ์ ดังนี้
       ๒๐.๑ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ประกอบด้วย
       ๒๐.๑.๑ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก (Core Switch) ความเร็วขนาด
       ๑๐ Gbps
       ๒๐.๑.๒ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Distribution Switch) ความเร็วขนาด
       ๑๐ Gbps
       ๒๐.๑.๓ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Switch) ความเร็วขนาด ๑ Gbps
       ๒๐.๒ ระบบสื่อสัญญาณทางแสงแบบหลายช่องทาง (Dense Wavelength Division
       Multiplexing: DWDM) ประกอบด้วย
       ๒๐.๒.๑ ช่องรับส่งผ่านสัญญาณ (Transponder Card)
       ๒๐.๒.๒ อุปกรณ์ขยายสัญญาณทางแสง (Optical Amplifier Card)
       ๒๐.๒.๓ อุปกรณ์รวมและกระจายสัญญาณ (Mux/Demux Passive)
       ๒๐.๒.๔ อุปกรณ์ชดเชยการกระจายตัวทางแสง (Dispersion
       Compensation module : DCM)
       ๒๐.๓ ระบบบริหารจัดการ (Network Management System: NMS) ประกอบด้วย
       ๒๐.๓.๑ ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch)
       พร้อม Software License
       ๒๐.๓.๒ ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์สื่อสัญญาณทางแสงแบบหลายช่องทาง
       (Dense Wavelength Division Multiplexing: DWDM) พร้อม
       Software License
       ๒๐.๓.๓ ระบบบริหารศูนย์ควบคุมสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
       ๒๐.๔ เครือข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
       ๒๐.๔.๑ เคเบิลใยแก้วนำแสงขนาด ๒๔ แกน หรือมากกว่า
       ๒๐.๔.๒ เคเบิลใยแก้วนำแสงขนาด ๔ แกน หรือมากกว่า
       ๒๐.๕ ตู้อุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
       ๒๐.๕.๑ ตู้อุปกรณ์ชนิดใช้ภายในอาคาร พร้อมอุปกรณ์
       ๒๐.๕.๒ ตู้อุปกรณ์ชนิดใช้ภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์
       เงื่อนไขจำเพาะทุก ๆ ข้อ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำรายละเอียดเสนอ พร้อมเอกสารการประกวด
      ราคาฯ มาในด้านเทคนิคด้วย อุปกรณ์ทุกๆ อย่าง ให้เสนอมาเพียง ๑ ยี่ห้อ เท่านั้น ถ้าเสนอมามากกว่าที่ทางการกำหนดถือว่าไม่ผ่านด้านเทคนิค

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๕๔๔ ในวันและเวลาราชการ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ wanchai.k@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) สมหมาย จิตภักดี
( นายสมหมาย จิตภักดี )
วิศวกรอำนวยการศูนย์วิชาการและโทรคมนาคม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวศรีพัทธา ดำริห์ )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 4
05/07/2562 14:33:24