( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ ที่บริเวณสถานีรถไฟแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/726/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ ที่บริเวณสถานีรถไฟแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามสภาพปัจจุบันและแผนผังสังเขปแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน มีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่า 824.32 ตารางเมตร (มูลค่าที่ดิน 8,449,280.00 บาท)
             2. ให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินให้การรถไฟฯ เป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 281.88 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 232,360.00 บาท และมีอัตราเพิ่มอีกร้อยละ 5 ทุกปี
             3. อายุสัญญาเช่า 3 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.2562 ถึงวันที่ 19 ก.ค.2562 ราคาชุดละ 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 5 ส.ค.2562 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.45 น. ที่ ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2220-4825 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวนเช่าที่ดิน บริเวณสถานีรถไฟแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1IL8a2g7J8By21MC-UQM-UPv_UKd_as3O/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนเช่าที่ดิน บริเวณสถานีรถไฟแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1jliSMjem7-Dn5YCVfyGx2dcwvEneDpla/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเช่าที่ดิน บริเวณสถานีรถไฟแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
            https://drive.google.com/file/d/1korA294_t_jvbKY9SMLx9hDYa1oqdGyf/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
19/06/2562 9:31:25