( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราว ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สระโกสินาราย
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/712/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ ที่สถานีชุมทางหนองปลาดุก - สระโกสินาราย เพื่อใช้ประโยชน์ชั่วคราว ตามแผนผังสังเขปที่แนบท้ายประกาศเชิญชวนฯ นี้ โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่า จำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น 5,200.00 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินให้การรถไฟฯ เป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 41.25 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 214,500.00 บาท และมีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี
             3. อายุสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.2562 ถึงวันที่ 12 ก.ค.2562 ในราคาชุดละ 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 23 ก.ค.2562 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.45 น. ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4840 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวนเช่าที่ดิน ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สระโกสินาราย ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/123yf_z0T4gFxMCAz6MjgMt8I1-jJmadC/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวนเช่าที่ดิน ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สระโกสินาราย ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1FO4_SgggmpAn9qiwSUCbN2B0oVyLGtE6/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศเช่าที่ดิน ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สระโกสินาราย
            https://drive.google.com/file/d/1HzB_cyLTAb2u7oDGdGqkOYhMzlwNZs-I/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  13  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
18/06/2562 8:54:29