( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศคณะอนุทำงานคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติสำหรับงาน ว่าจ้างซ่อมรถโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทยเผยแพร่ประกาศขึ้นทะเบียน กำหนดระยะเวลาและขั้นตอนปฏิบัติในการขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น ผู้ประกอบการงานซ่อมรถโดยสาร
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ชก.๐๑๐๑ /๑๘/ ๒๕๖๒
 
            
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยคณะอนุทำงานคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติสำหรับงานว่าจ้างซ่อมรถโดยสาร ฝ่ายการช่างกล มีความประสงค์จะรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานซ่อมรถโดยสาร ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการซ่อมรถโดยสาร เพื่อกำหนดสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานซ่อมรถโดยสารต่อการรถไฟฯ ตามที่กำหนดต่อไป
            กำหนดการยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานซ่อมรถโดยสาร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เลขานุการคณะอนุทำงานคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติสำหรับงานว่าจ้างซ่อมรถโดยสาร (วกพ.) ห้อง ๒๐๗ ศูนย์วิศวกรรม ฝ่ายการช่างกล ชั้น ๒ ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๕๐๖ ในวันและเวลาราชการ
            ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
            
            ขั้นตอนปฏิบัติในการขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น ผู้ประกอบการงานซ่อมรถโดยสาร
            
            ในการขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น ผู้ประกอบการงานซ่อมรถโดยสาร ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะรับงานซ่อมรถโดยสาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น สามารถดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น ผู้ประกอบการงานซ่อมรถโดยสาร มีขั้นตอนดังนี้
            ขั้นตอนที่ ๑. ขอรับแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานซ่อมรถโดยสาร (ส่วนที่ ๑) ได้ที่เลขานุการคณะอนุทำงานคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติสำหรับงานว่าจ้างซ่อมรถโดยสาร ห้อง ๒๐๗ ศูนย์วิศวกรรม ฝ่ายการช่างกล ชั้น ๒ ตึกบัญชาการการรถไฟแห่งประเทศไทย
            ขั้นตอนที่ ๒. บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งแนบเอกสารตามที่กำหนด ส่งที่เลขานุการคณะอนุทำงานคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติสำหรับงานว่าจ้างซ่อมรถโดยสาร ห้อง ๒๐๗ ศูนย์วิศวกรรม ฝ่ายการช่างกล ชั้น ๒ ตึกบัญชาการการรถไฟแห่งประเทศไทย
            ขั้นตอนที่ ๓. คณะอนุทำงานฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการ ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติที่กำหนดเบื้องต้น ณ สถานที่ปฎิบัติงานของผู้ประกอบการนั้น เพื่อตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักร และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจำ ตามที่ได้ยื่นเสนอ
            เอกสารประกอบการขอรับขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น ผู้ประกอบการงานซ่อมรถโดยสาร
            ๑. แบบขอรับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานซ่อมรถโดยสาร
            ๒. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถึงวันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานซ่อมรถโดยสาร
            ๓. สำเนาบัญชีรายชื่อกรรมการ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด(แล้วแต่กรณี) พร้อมระบุสัญชาติ
            ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานซ่อมรถโดยสาร
            ๕. เอกสารอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานซ่อมรถโดยสาร (ส่วนที่ ๑) ที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีแบบฟอร์มดังนี้
            ก. รายละเอียดสรุปฐานะการเงิน
            ข. แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ
            ค. สรุปผลงานซ่อมรถโดยสาร
            ง. แบบสรุปจำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจำ
            จ. หนังสือยอมรับการเป็นลูกจ้าง
            ฉ. แบบรายละเอียดสรุปเครื่องมือเครื่องจักร
            
            คณะอนุทำงานคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติสำหรับงานว่าจ้างซ่อมรถโดยสาร
             มิถุนายน ๒๕๖๒
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร เปาลิวัฒน์
( นายประยูร เปาลิวัฒน์ )
รองวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกลด้านลากเลื่อน
ประธานคณะอนุทำงานคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติสำหรับงาน ว่าจ้างซ่อมรถโดยสาร


สำเนาถูกต้อง
( นายสาธิต เล้าสุวรรณ )
ผู้ช่วยสารวัตรประจำศูนย์ลากเลื่อน
14/06/2562 15:18:06