( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ เพื่อเช่าอาคารตึกแถว 2 ชั้น ห้องที่ 25 ที่บริเวณย่านสถานีชุมทางหาดใหญ่
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/671/2562
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าอาคารตึกแถว 2 ชั้น (อาคารเก่าห้องที่ 25) ที่บริเวณย่านสถานีชุมทางหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามสภาพปัจจุบันและแผนผังสังเขปแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีเสนอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ ซึ่งมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
             1. ห้องที่ 25 พื้นที่ให้เช่า 76.00 ตารางเมตร พื้นที่อาคาร 120.00 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ตามขนาดพื้นที่ดินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 408.07 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 31,014.00 บาท และเสนอราคาค่าเช่าที่ดินปีแรก ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 476.08 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่า 36,183.00 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
            3. ให้เช่าอาคารตึกแถว 2 ชั้น ห้องที่ 25 โดยต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงและใช้การได้ดี
            4. อายุสัญญาเช่า 2 ปี
            5. จำหน่ายเอกสารเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย.2562 ถึงวันที่ 25 ก.ค.2562 ในราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
            6. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 6 ส.ค.2562 เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.15 น. ที่ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อ ซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2220-4840 หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 5 สถานีชุมทางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างเวลา 09.00 ถึง 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            
            ประกาศเชิญชวน เช่าอาคารตึกแถว 2 ชั้น ห้องที่ 25 ที่บริเวณย่านสถานีชุมทางหาดใหญ่ ฉบับเต็ม
            https://drive.google.com/file/d/1ANGu26v6-yzCbFXbT2DUt8XH1jrvZfgb/view?usp=sharing
            
            ประกาศเชิญชวน เช่าอาคารตึกแถว 2 ชั้น ห้องที่ 25 ที่บริเวณย่านสถานีชุมทางหาดใหญ่ ฉบับย่อ
            https://drive.google.com/file/d/1I17FXWYVor36M4lSI0m0cAM6iRMEkXAt/view?usp=sharing
            
            แผนผังแนบท้ายประกาศ เช่าอาคารตึกแถว 2 ชั้น ห้องที่ 25 ที่บริเวณย่านสถานีชุมทางหาดใหญ่
            https://drive.google.com/file/d/1ZZtn130gF11403uKYdMs-mZ1q7ChBE5l/view?usp=sharing

      

            

ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2562

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
13/06/2562 17:08:57